Header

Centrul virtual de instruire a personalului SGG

January 3rd, 2013 | Posted by admin in Informaţii

În 21 decembrie 2012, la Palatul Victoria, a avut loc o conferință de presă care a avut ca scop prezentarea proiectului intitulat „Centrul virtual de instruire a personalului”, cod SMIS 23558, implementat de Secretariatul General al Guvernului (numit în continuare SGG) în calitate de beneficiar și co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Creștererea Competitivității Economice, Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul major de intervenţie 2 – ”Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3 – „Susţinerea implementării de aplicaţii E-Educaţie”, pentru care, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri are calitatea de Autoritate de Management (AM) iar în numele şi pentru acesta, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are calitatea de Organism Intermediar (OI).

Proiectul „Centrul virtual de instruire a personalului” își propune realizarea unei platforme electronice de pregătire continuă și evaluare pentru personalul din cadrul SGG şi din instituțiile publice din subordine, ținând cont de nevoile de formare specifice, mai ales în contextul restricțiilor bugetare care grevează procesul de formare profesională în sistem clasic.

Platforma va permite furnizarea materialelor de curs într-o ordine secvențială și logică, în format electronic, pentru a putea fi asimilate de angajaţii din instituţiile menţionate anterior în mod independent, precum și aplicarea de instrumente de testare online, care permit realizarea de evaluări anuale complexe.

Domeniile de instruire care vor fi acoperite cu module de curs la nivelul platformei electronice includ, fără a se limita la:

 1. Achiziții publice;
 2. Fundamentarea economico-financiară a propunerilor de politici publice;
 3. Management financiar;
 4. Legislație specifică și managementul reformei;
 5. Comunicare publică;
 6. Management public;
 7. Evaluarea și măsurarea calității datelor statistice;
 8. Utilizarea aplicațiilor informatice suport și a sistemelor de operare;
 9. Limbi străine cu aplicabilitate directă în procesele și activitățile din administrația publică.

Dezvoltarea platformelor de tip e-learning reprezintă o prioritate pentru toate sectoarele de activitate, acoperind deopotrivă mediul public și pe cel privat.

Utilizarea sistemelor informatice în procesul de instruire își găsește susținerea la nivelul strategiei Lisabona a Uniunii Europene, care vizează dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere și capătă o relevanță și mai mare la nivelul Strategiei Europa 2020, căreia îi este asociată o inițiativă specifică, respectiv „O agendă digitală pentru Europa”.

În contextul în care se urmărește ca, până la orizontul anului 2015, peste 50% din cetățenii Uniunii Europene să utilizeze serviciile de tip e-guvernare, devine imperativă ridicarea nivelului de pregătire a funcționarilor publici în domenii care să sprijine acest demers, mai ales prin valorificarea tehnologiei informațiilor și comunicațiilor încă din etapa de formare profesională a acestora.

Mai mult, în contextul aceleiași strategii, se are în vedere anticiparea, corelarea şi îmbunătăţirea continuă a competenţelor resurselor umane implicate pe piața muncii din Uniunea Europeană, atât în sistemul public, cât și în cel privat.

Dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a competențelor angajaților din administrația publică din România au fost evidențiate ca imperative în documentul de poziție al Serviciilor Comisiei Europene privind dezvoltarea Acordului de Parteneriat pentru perioada 2014-2020, prezentat la București la începutul lunii noiembrie 2012, document în care se punctează, printre altele, necesitatea consolidării profesionalismului, independenței și atractivității administrației publice, inclusiv prin dezvoltarea capacității de management al resurselor umane, precum și necesitatea dezvoltării de aplicații IT pentru soluții de e-guvernare.

Proiectul se pliază pe aceste așteptări și perspective întrucât creează infrastructura necesară pentru creșterea gradului de pregătire profesională continuă a resurselor umane din administrația publică, prin oferirea unui model de bună practică privind utilizarea tehnologiei informației, anticipând astfel eficiența soluțiilor de e-guvernare.

Inițiativa SGG este aliniată la practici similare din administrația publică la nivel european. Astfel, Civil Service Learning din Marea Britanie este o platformă de formare și dezvoltare, care a devenit operațională începând cu aprilie 2011 și pe care sunt înregistrați în prezent peste 140.000 de funcționari publici. Platforma oferă cursuri de formare în domenii precum: management de proiect, management financiar, IT, relația cu cetățenii, leadership, managementul schimbării.

În Italia, “SELF” Sistema E-learning per la Formazione este o platformă gestionată de Ministerul de Interne, inițiată în 2010, care are în prezent peste 10.000 de utilizatori la nivelul prefecturilor și administrațiilor regionale. Pe lângă catalogul de cursuri online, platforma asigură comunicarea cu utilizatorii printr-o interfață de întrebări și răspunsuri frecvente, un forum și un modul wiki.

În Spania funcționează platforma online pentru formarea funcționarilor publici, gestionată de Institutul Național pentru Administrație Publică din subordinea Guvernului Spaniei, care pune la dispoziție utilizatorilor înregistrați cursuri de planificare strategică, evaluarea calității, management de proiect, negociere, managementul echipelor, comunicarea cu cetățenii, competențe lingvistice, egalitate de gen.

Proiectul implementat de SGG sprijină nevoia de informare și perfecționare pentru personalul din administrația publică, prin promovarea utilizării de noi tehnologii în procesul de instruire.

În mod direct se urmărește crearea de noi oportunități pentru SGG și instituțiile subordonate prin asigurarea unui cadru modern și competitiv de instruire. În mod indirect, pe termen mediu și lung, se urmărește creșterea eficienței și a eficacității personalului instruit și, pe cale de consecință, prestarea unor servicii de calitate superioară pentru cetățeni.

Proiectul propune o schimbare de mentalitate față de procesul clasic de formare profesională. Astfel, se are în vedere trecerea de la modalitatea tradițională de instruire, în sala de curs și în prezența responsabilului de instruire, către un sistem de instruire și evaluare susținut de tehnologia de tip e-learning.

Alternativa organizării de cursuri de formare la distanță prin platforma e-learning prezintă numeroase beneficii:

 • costuri și timp de organizare mai reduse;
 • acces nediscriminatoriu pentru un număr cât mai ridicat de angajaţi la cursurile de formare incluse pe platforma electronică;
 • flexibilitate mai ridicată a procesului de învățare și centrarea acestui proces pe cursant;
 • posibilitatea de a parcurge materialul de curs prin intermediul internetului oriunde și oricând;
 • evaluare obiectivă și rapidă pe baza testelor online;
 • posibilitatea de diseminare și multiplicare rapidă a cunoștințelor dobândite de funcționarii înscriși în sistemul e-learning către colegii acestora;
 • grad mai ridicat de transparență privind nivelul de pregătire al funcționarilor publici.

Angajaţii participanți la cursurile de pe platforma online nu trebuie să se deplaseze de la locul de muncă sau să-și întrerupă sarcinile de serviciu pe perioade mari de timp. Pauzele sunt stabilite de fiecare cursant, în funcție de gradul de încărcare, iar cursul poate fi reluat în momentul în care angajatul are disponibilitatea de timp necesară. Tematica modulelor de formare poate fi selectată de fiecare cursant în funcție de specificul activității pe care o desfășoară și de nevoile de formare proprii, fără să fie necesară gruparea unui număr minim de cursanți ca și condiție premergătoare derulării unui modul.

Cursurile găzduite de platforma educațională vor fi în format multimedia interactiv și vor fi organizate pe module. Cursurile vor conține animații, simulări, imagini, alături de informațiile teoretice. Spre deosebire de o simplă animație, ele sunt proiectate ca aplicații destinate instruirii, dobândirii de cunoștințe și competențe, testării acestora și nu simplei vizionări.

Conţinutul digital iniţial de cursuri va fi dezvoltat de către integratorul sistemului de e-learning și va conţine un număr de 5 cursuri pentru domeniile stabilite de beneficiar (din lista tematicilor enumerate anterior sau altele în funcţie de necesitate). Unul dintre principalii indicatori ai proiectului îl reprezintă numărul de utilizatori persoane fizice pe parcursul primilor 5 ani după implementarea platformei de e-learning. Astfel, în cei 5 ani vor trebui instruiţi 1.000 de angajaţi cu precizarea că atingerea indicatorilor nu reprezintă un final al utilizării platformei de e-learning, aceasta fiind gândită să poată fi folosită pentru un număr nelimitat de cursanţi.

În vederea asigurării unei valorificări optime a platformei după finalizarea proiectului, vor fi instruite 20 de persoane de la nivelul SGG, care vor avea capacitatea să instruiască, la rândul lor, alți potențiali utilizatori ai aplicației.

Valoarea totală a proiectului este de 3.719.965,28 lei din care valoarea eligibilă este 2.999.972,00 lei iar valoarea neeligibilă este 719.993,28 lei, reprezentând contravaloarea TVA. Din valoarea eligibilă, valoarea nerambursabilă este de 2.448.577,15 lei (din FEDR), astfel că din bugetul de stat se va suporta diferenţa de 551.394,85 lei plus TVA-ul, respectiv 1.271.388,13 lei. Principalul element de cost prevăzut în cadrul bugetului proiectului este reprezentat de costul aferent achiziționării echipamentelor hardware, a licențelor și a serviciilor de dezvoltare a aplicației informatice și a conținutului digital inițial, cu o valoare totală estimată de 2.791.252 lei.

Alte costuri incluse în bugetul proiectului sunt aferente serviciilor de informare și publicitate, management, audit financiar și audit informatic.

Prin însăși susținerea utilizării TIC în procesul de formare profesională a resurselor umane din administrația publică, proiectul promovează unul din principiile dezvoltării durabile.

Interfața electronică folosită în procesul de instruire va facilita colectarea și stocarea de informații, precum și schimbul de informații între utilizatori, limitând deplasările și timpul de organizare a formării propriu-zise și a evaluării. Totodată, se va apela într-o proporție mai redusă la utilizarea de documente pe suport hârtie și a altor materiale consumabile.

Platforma electronică va asigura acces egal la cursuri pentru toate categoriile eligibile de personal, fără nicio formă de discriminare și va conferi, de asemenea, un caracter obiectiv procesului de evaluare, precum și un caracter transparent privind rezultatele obținute de participanții la programele de formare. 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>