Header

Pilon 1 – Piaţa Digitală Unică

Bookmark and Share

Pilonul 1 – Piaţa Digitală Unică

Pieţele online – atât la nivel mondial cât şi la nivelul UE – sunt încă separate de multiple bariere care afectează nu doar accesul la serviciile paneuropene de telecomunicaţii dar şi la ceea ce ar trebui să fie serviciile şi conţinutul internet mondial.Fragmentarea persistentă a pieţelor alterează competitivitatea Europei în economia digitală.Prin urmare, nu este surprinzător faptul că UE acuză o întârziere pe anumite pieţe cum ar fi cele ale serviciilor media, deopotrivă în ceea ce priveşte conţinutul accesibil consumatorilor şi modelele comerciale susceptibile de a crea locuri de muncă în Europa. Cea mai mare parte a companiilor care au avut recent succes pe internet (cum ar fi Google, eBay, Amazon sau Facebook) nu sunt de origine europeană.În al doilea rând, în ciuda aparatului legislativ fundamental al pieţei unice în materie de comerţ, facturare şi semnături electronice (eCommerce, eInvoicing şi eSignatures), tranzacţiile din mediul digital sunt considerate încă prea complexe, iar implementarea normelor diferă de la un stat membru la altul. În al treilea rând, consumatorii şi companiile se confruntă deocamdată cu incertitudini şi ameniţări considerabile în ceea ce priveşte drepturile lor şi protecţia juridică atunci când fac afaceri online. În al patrulea rând, Europa este încă departe de a dispune de o piaţă unică pentru serviciile de comunicaţii electronice. Această piaţă unică trebuie să fie prin urmare complet actualizată, pentru a oferi un suport pentru dezvoltarea de servicii în  era digitală.

Acţiunea 1. Simplificarea procesului de acordare a licenţelor pan-Europene pentru operele on-line

Problemă Lipsa unei pieţe unificate in sectorul  conţinutului on-line european
Definire Simplificarea procedurilor privind gestionarea drepturilor de autor şi a acordarii de licenţe transnaţionale prin consolidarea guvernanţei, transparenţei, a acordării de licenţe pan-europene cu ajutorul unei directive cadru privind gestiunea  colectivă a drepturilor.
Acţiuni la nivelul UE Realizarea unei gestiuni  eficiente a dreptului de autor si a drepturilor conexe  ce va permite utilizatorului accesul la conţinut on-line pan-european.In 2010 CE a publicat un studiu de impact şi a propus un draft privind simplificarea acordării licenţelor pentru conţinut la nivel multi-teritorial
Acţiuni la nivel naţional
 • Participarea la studiul de impact referitor la  procedurile privind drepturile de autor, acordarea de licenţe transnaţionale şi pan-europene
 • Consultarea ORDA precum si a altor actori implicaţi in acordarea de licenţe pentru aplicaţiile on-line
 • Crearea unei platforme pentru gestionarea licenţelor  transnaţionale
 • Pregătirea personalului cu atribuţii in procesul de gestionare a dreptului de autor şi drepturilor conexe Monitorizarea procesului de gestionare a dreptului de autor şi drepturilor conexe
Responsabili
 • Ministerul Justiţiei
 • Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (Oficiul Roman pentru Drepturi de Autor)

Acţiunea 2. Conservarea operelor orfane si a operelor cu tiraj epuizat

Problemă Impedimente de natură legală împiedică accesul online la operele culturale protejate de drepturile de autor, conform Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare
Definire Crearea unui cadru legal ce va facilita digitizarea şi difuzarea operelor culturale în Europa prin propunerea unei Directive privind operele orfane pentru a pune bazele unui dialog cu factorii interesaţi în vederea continuării măsurilor privind operele cu tiraj epuizat.
Acţiuni la nivelul UE Realizarea de norme la nivel european şi instituirea unui cadru legal  agreat pentru continuării digitizării şi difuzării operelor culturale (literatură, muzică şi artă).În 2010:

 • Comisia a publicat un studiu de impact şi a propus o Directivă privind operele orfane , creându-se astfel un cadru legal adecvat
 • monitorizarea proiectului ARROW privind registrele accesibile ale informaţiilor privind drepturile de autor şi ale operelor orfane
 • s-au continuat lucrările în cadrul forumului părţilor interesate privind digitizarea operelor cu tiraj epuizat
 • În  2011:
 • adoptarea unei Directive privind operele orfane
 • trasarea unor concluzii privind proiectul ARROW şi lansarea unui proiect complementar ARROW+ privind operele audiovizuale
 • continuarea lucrărilor în cadrul forumului privind digitizarea operelor  cu tiraj epuizat
Acţiuni la nivel naţional
 • Organizarea unui workshop de analiză a obstacolelor si beneficiilor proiectului Arrow
 • Redactarea unui raport cuprinzând concluziile desprinse din workshop
 • Participare la procesul decizional european privind operele orfane, în urma rezultatelor obţinute în cadrul consultărilor naţionale. Pe termen lung, transpunerea Directivei în legislaţia naţională.
 • Definirea si iniţierea proiectului Arrow+ (opere audiovizuale)
 • Execuţia si monitorizarea Arrow+ urmat de un workshop de concluzionare
 • derularea activitatilor având ca scop analizarea avantajelo precum  si a obstacolelor acestui proiect
 • identificarea mai multor parteneri si cooptarea acestora in desfasurare activităţilor
 • organizarea de mese rotunde şi consultări
 • diseminarea informatiei
 • iniţierea unui proiect menit să diminueze obstacolele constatate
 • creşterea vizibilităţii bibliotecilor publice
Responsabili
 • Oficiul Român pentru Drepturile de Autor,
 • Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional

Acţiunea 3. Deschiderea resurselor de tip date pentru reutilizare

Problemă Transformarea informaţiilor publice în oportunităţi de business. Exemple de informaţii din sectorul public (PSI) ce pot genera aplicaţii şi servicii noi GPS, previziuni meteo, servicii financiare şi de asigurare
Definire Până în 2010 s-a dorit revizuirea Directivei privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public, cu precădere a principiilor şi a viziunii privind taxarea accesului şi a utilizării informaţiilor
Acţiuni la nivelul UE
 • CE a adoptat o directivă în anul 2003 ce stabileşte principiile de bază ale accesibilităţii, transparenţei şi limitării costurilor pentru reutilizarea comercială a informaţiilor din sectorul public.
 • A avut loc o consultare publică privind revizuirea Directivei PSI şi a fost publicată o analiză a răspunsurilor
 • Va fi redactat un studiu de impact a diferitelor opţiuni şi, dacă este cazul, va propune revizuirea Directivei
 • Vor fi realizate activităţi de promovare şi conştientizare a riscurilor prin seminarii şi workshopuri organizate de către statele membre şi factorii interesaţi
Acţiuni la nivel naţional
 • Întocmirea unui calendar de promovare a activităţilor pentru conştientizarea riscurilor  si organizarea acestor evenimente
 • Colectarea feedback-ului, a concluziilor sau recomandărilor de la aceste evenimente, analiza acestora şi trimiterea lor către CE
 • Organizarea de consultări cu ministerele şi UGIR şi sectorul privat şi identificarea propunerilor de servicii publice PSI
 • Participarea la studiul de impact iniţiat de CE pe propunerile colectate
 • Iniţierea şi prezentarea planurilor de afaceri pentru serviciile PSI cu impact major de către companiile care au competenţe în a executa aceste servicii
Responsabili
 • Secretariatul General al Guvernului
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Acţiunea 4. Dezbaterea de către părţile interesate privind măsurile de stimulare a unei pieţe europene de conţinut online

Problemă Lipsa unei pieţe unificate în sectorul conţinutului
Definire Raportarea până în 2012 în legătură cu  necesitatea luării de măsuri suplimentare, în afara gestiunii colective a drepturilor, care să permită cetăţenilor din Uniunea Europeană, furnizorilor de servicii de conţinut on-line şi deţinătorilor de drepturi de autor să beneficieze de întregul potenţial al pieţei digitale interne.
Acţiuni la nivelul UE Crearea unei pieţe digitale unice pentru facilitarea accesului cetăţenilor Uniunii Europene.2010:

 • pregătirea unei Cărţi verzi privind distribuirea conţinutului audiovizual şi a altor tipuri de conţinut creativ

2011:

 • elaborarea măsurilor necesare pentru atingerea  obiectivelor Agendei Digitale,, în funcţie de dispoziţiile Cărţi verzi privind distribuirea conţinutului audiovizual şi a altor tipuri de conţinut
Acţiuni la nivel naţional
 • Participarea la consultarea publică lansată prin intermediul Cărţii verzi privind distribuirea conţinutului audiovizual şi a altor tipuri de conţinut, prin centralizarea punctelor de vedere ale unui număr cât mai mare de actori implicaţi.
 • Implicarea tuturor entităţilor româneşti care pot contribui la piaţa digitală unică
 • Includerea conţinutului audio-vizual existent în nomenclatoarele pieţei digitale unice europene
 • Emiterea de instrucţiuni ca în viitor conţinutul dezvoltat să fie aliniat şi inclus în mijloacele de popularizare la nivel european (ex motoare de căutare)
Responsabili
 • SGG
 • Ministerul Finanţelor Publice
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

Acţiunea 5. Simplificarea distribuirii de conţinut creativ

Problemă Exploatarea distribuirii digitale
Definire Publicarea unei Cărţi verzi privind provocările şi posibilităţile oferite distribuirea online a operelor  audiovizuale şi a altor tipuri de conţinut
Acţiuni la nivelul UE Eforturi suplimentare pentru a stimula acest sector şi pentru a răspunde dezvoltărilor tehnologice şi schimbării comportamentului consumatorilor.2011:

 • publicarea unei Cărţi verzi  privind conţinutul digital pentru a răspunde provocărilor privind producerea, distribuirea şi vizionarea conţinutului audiovizual

2012:

 • monitorizarea situaţiei  şi publicarea unei noi propuneri legislative, dacă este cazul.
Acţiuni la nivel naţional
 •  Consultarea cu factorii interesaţi şi definirea unui mecanism de monitorizare precum şi a pragurilor de alertă a neutilizării conţinutului digital
 • Implementarea acestui mecanism de monitorizare
 • Monitorizarea gradului de utilizare a conţinutului digital
 • Recomandarea emiterii unei propuneri de act normativ privind producerea, distribuirea şi vizionarea conţinutului audiovizual, daca este cazul.
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Oficiul Român pentru Drepturi de Autor
 • Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

Acţiunea 6. Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală în mediul online

Problemă Realizarea unui echilibru între protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi accesul publicului larg la conţinut şi informaţii
Definire Având în vedere revizuirea Directivei privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală şi având în vedere dialogul cu factorii interesaţi  trebuie realizată până în 2012 o raportare privind necesitatea  adoptării de măsuri suplimentare pentru consolidarea protecţiei împotriva încălcării drepturilor de proprietate intelectuală în mediul online
Acţiuni la nivelul UE Dezvoltarea Pieţei unice digitale2010:

 • S-au desfăşurat consultări cu factorii interesaţi  cu privire la consolidarea protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală şi s-a pregătit comunicarea Comisiei pe baza rezultatelor discuţiilor

2011:

 •      pe baza rezultatelor consultărilor cu factorii interesaţi, Comisia iniţiază lucrări pregătitoare pentru crearea unei noi propuneri legislative

2012:

 • dacă este cazul, Comisia va prezenta măsuri suplimentare de consolidare a protecţiei împotriva încălcărilor constante a drepturilor de proprietate intelectuală în mediul online.
Acţiuni la nivel naţional
 • Elaborarea şi adaptarea continua a legislaţiei referitoare la gestionarea drepturilor  de proprietate intelectuală, mai ales a drepturilor de autor asupra conţinutului digital, precum şi implementarea infrastructurii necesare protejării şi controlului respectării acestei legislaţii
 • Identificarea consultărilor suplimentare necesare cu privire la protejarea proprietăţii intelectuale şi a drepturilor de autor asupra conţinutului digital
 • Elaborarea propunerii legislative pe baza concluziilor de mai sus, şi a planului necesar de măsuri
 • Elaborarea amendamentelor necesare mecanismului curent de monitorizare a protejării drepturilor de proprietate intelectuală
 • Aprobarea actului normativ privind managementul  proprietăţii intelectuale şi a drepturilor de autor asupra conţinutului digital
 • Monitorizarea procesului de gestionare a dreptului de autor şi drepturilor conexe
 • Identificarea şi propunerea măsurilor suplimentare
 • Organizare dezbateri publice şi participarea activă la grupurile de lucru
 • Adoptarea unor măsuri destinate restrângerii fenomenului pirateriei pe intemet
 • Derularea unor campanii de informare a publicului prin intermediul cărora să se promoveze avantajele utilizării legale a dreptului de autor şi a drepturilor conexe în mediul digital.
 • Organizarea de work-shop-uri.
 • Dezvoltarea site-ului Stop Pirateria
 • Prezentare studii de caz.
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
 • Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

Acţiunea 7. Stabilirea unei date pentru migrarea la modul de plată unic european şi eFacturare

Problemă Necesitatea unui sistem pan-European de transfer de credite şi debite directe
Definire Asigurarea creerii Spaţiului European Unic de Plată (SEPA), prin măsuri ce vor facilita apariţia Cadrului Interoperabil European de eFacturare
Acţiuni la nivelul UE Derularea procesului şi creşterea absorbţiei2011:

 • propunerea Comisiei privind SEPA va fi dezbătută în Consiliul şi Parlamentul European. După ce va fi aprobat de cele două structuri, Comisia va monitoriza implementarea
 • implementarea acţiunilor de eFacturare şi monitorizarea implementării acţiunilor factorilor interesaţi

Iunie: prima întâlnire a forumului European a factorilor interesaţi

Acţiuni la nivel naţional
 • Redactarea normei BNR şi a HG care vor impune data de migrare la SEPA precum şi planul de măsuri preconizate
 • Alinierea proiectului de normă/HG cu cadrul legislativ existent pentru eFacturare
 • Alinierea calendarului SEPA cu calendarul asumat pentru finalizarea implementării eFacturare în România
 • Consultări cu BNR, ARB şi Transfond asupra proiectului de normă/HG
 • Aprobarea şi emiterea normei BNR şi a HG
 • Emiterea normelor de migrare (funcţionale şi tehnice)
 • Implementarea unei platforme naţionale/regionale pentru eFacturare pentru domeniul public sau al Administraţiei
 • Monitorizarea implementării SEPA de către toţi actorii (BNR în domeniul financiar bancar, MFP în rest)
Responsabili
 • Ministerul Finanţelor Publice
 • Ministerul Justiţiei
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Banca Naţională Română

Acţiunea 8. Revizuirea directivei eSignature

Problemă Este nevoie de soluţii securizate pentru protecţia datelor personale online
Definire În 2011 a fost propusă o revizuire a Directivei eSignature, cu scopul de a stabili unui cadru legal pentru recunoaştere şi interoperabilitate transfrontalieră
Acţiuni la nivelul UE Crearea unui sistem de securitate pan-European2010:

 • crearea unui grup de experţi să asiste Comisia în elaborarea unui proiect pentru revizuirea Directivei
 • consultarea statelor membre şi a companiilor din domeniu în privinţa eID şi pregătirea Comisiei Comunicaţiilor în domeniul politicilor eID, autentificare şi semnătură

2011:

 • consultarea factorilor interesaţi şi evaluarea studiului de impact privind revizuirea Directivei
 • permiterea Organzaţiilor Europene de Standardizare de elaborare de standarde eID ce pot fi folosite în Uniunea Europeană
 • adaptarea Comunicaţiilor privind propunerea de revizuire a Directivei

2012:

 • adoptarea Directivei privind eID şi standardizarea
Acţiuni la nivel naţional
 • Completarea grupurilor de experţi şi accelerarea calendarului întrunirilor acestor experţi, aliniat cu cel al grupurilor de experţi la nivelul CE
 • Identificarea şi adoptarea modelului operaţional cel mai potrivit mediului de afaceri şi administraţiei publice româneşti (englez, german, franco-mediteranean, nordic)
 • Organizarea de consultări cu companiile din domeniu în privinţa eID şi a furnizorilor de semnătură electronică şi marcă temporală
 • Evaluarea studiului de impact privind revizuirea Directivei şi formularea de observaţii/comentarii şi recomandări către CE
 • Transpunerea/Adoptarea directivei şi a standardelor tehnice precum şi a normelor/ordinelor specifice pentru certificare, autorizare şi verificare a implementării acestor prevederi
Responsabili
 • Ministerul Justiţiei
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Acţiunea 9. Actualizarea Directivei privind comerţul electronic

Problemă Nivelul crescut de fragmentare al pieţii online din Uniunea Europeană
Definire Evaluarea impactului Directivei eComerţ asupra pieţei online
Acţiuni la nivelul UE Se doreşte eliminarea barierelor de reglementare a comerţului electronic pan-European2010:

 • au fost consultări cu factorii interesaţi privind Directiva eComerţ

2011:

 • pe baza acestor consultări, Comisia va adopta Comunicaţiile privind Directiva eComerţ în toamnăa anului 2011
Acţiuni la nivel naţional
 • Colectarea concluziilor şi recomandarilor consultărilor cu factorii interesaţi privind Directiva eComerţ
 • Consultarea ORDA precum şi a altor ONG-uri implicate în licenţierea aplicaţiilor on-line
 • Crearea unei platforme care să gestioneze aceste licenţe transfrontaliere
 • Pregătirea personalului cu atribuţiuni în procesul de gestionare a drepturilor colective
 • Monitorizarea procesului de gestionare a drepturilor colective
 • Implementarea modificărilor legislative impuse de adoptarea noii Directive
Responsabili
 • Ministerul Justiţiei
 • Ministerul Finanţelor Publice
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Acţiunea 10. Punerea în aplicare, de către Statele membre, a unor legi care să sprijine piaţa digitală

Problemă Piaţa Digitală Unică fragmentată. Pieţele de telecomunicaţii şi audiovizual sunt fragmentate de către statele membre.
Definire Statele membre trebuie să implementeze într-un mod rapid şi coerent Directivele ce susţin Piaţa Digitală Unică
Acţiuni la nivelul UE Crearea unui cadru legal ce să vină în ajutorul Pieţei Digitale Unice

 • Etape premergătoare  creării Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (BEREC), oficiu ce va fi capabil să opereze eficient şi să faciliteze cooperarea dintre autorităţile naţionale de reglementare în comunicaţii şi Comisia Europeană în promovarea Pieţei Digitale Unice
 • Monitorizează transpunerea legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice şi se adresează problemelor apărute în timpul transpunerii
 • Raportare privind aplicarea AVMS la nivel naţional
 • Va oferi asistenţă statelor membre în legătură cu grupul de autorităţi al Uniunii Europene în serviciile de reglementare  din domeniul audiovizualului
Acţiuni la nivel naţional
 • Analiza stadiului actual al transpunerii legislaţiei din România
 • Definirea şi îmbunătăţirea procesului şi calendarului de raportare a aplicării AVMS
 • Monitorizarea transpunerii legislaţiei în domeniul comunicaţiilor electronice şi audiovizualului
 • Participarea la lucrările BEREC (participarea activă în grupurile de lucru ale BEREC
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • ANCOM

Acţiunea 11. Transpunerea Directivei TVA de către Statele membre

Problemă Reguli naţionale diferite privind aplicarea TVA-ul pentru facturile în format  electronic, si, respectiv, pe suport hartie
Definire Statele membre vor trebui să transpună până în 2013 Directiva TVA, asigurând tratament egal sistemului eFacturare, si, respectiv, celui pe suport de hârtie
Acţiuni la nivelul UE Extinderea beneficiilor furnizate de către eInvoicing la tranzacţii trans-frontaliere

 • Pe 13 iulie 2010 Consiliul European a adoptat o Directivă (2010/45/EU) ce stabileşte noi reguli pentru TVA-ul aplicat sistemului eInvoicing şi înlătură obstacolele absorbţiei sistemului eInvoicing prin stabilirea tratamentului imparţial între hârtie şi format digital
 • Statele Membre sunt obligate să implementeze noua Directivă în legislaţia naţională până în anul 2013
Acţiuni la nivel naţional
 • Discutarea în grupurile de experţi inter-ministeriali a impactului acestei directive asupra mediului de afaceri şi administraţiei publice româneşti
 • Elaborarea paşilor sau măsurilor necesare implementării acestei directive
 • Emiterea reglementărilor necesare implementării directivei 2010/45/EU
 • Pregătirea personalului din ministerele şi agenţiile guvernamentale care vor aplica prevederile directivei 2010/45/EU
 • Monitorizarea procesului de implementare a directivei 2010/45/EU
Responsabili
 • Ministerul Finanţelor Publice
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Acţiunea 12. Revizuirea normele UE de protecţie a datelor

Problemă Regulile de protecţie a datelor cu caracter personal diferă şi sunt greu de înţeles
Definire Revizuirea cadrului de reglementare al Uniunii Europene privind protecţia datelor cu caracter personal, în  vederea creşterii încrederii utilizatorilor
Acţiuni la nivelul UE Creşterea încrederii utilizatorilor pentru dezvoltarea afacerilor online2010:

 • CE a consultat publicul şi factorii interesaţi şi a  pregatit comunicarea Comisiei cu privire la reînnoirea regulilor privind protecţia a datelor cu caracter personal

2011&2012:

 • Se vor face demersuri pe lângă Parlamentul European şi Comisia Europeană pentru adoptarea legislaţiei
Acţiuni la nivel naţional
 • Analiza concluziilor consultărilor publice ale CE şi însuşirea argumentaţiei fiecărei probleme identificate în raport
 • Analiza internă a propunerilor Comisiei Comunicaţiilor şi formularea unui punct de vedere intern asupra lor
 • Informarea şi dezbaterea acestui punct de vedere cu factorii interesaţi precum şi cu reprezentanţii României în Parlamentul European
 • În cazul divergenţelor de opinie, informarea şi medierea acestor divergenţe de către Comisia Comunicaţiilor
Responsabili
 • Ministerul Administraţiei şi Internelor
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Ministerul Justiţiei
 • Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Acţiunea 13. Completarea Directivei privind drepturile consumatorilor

Problemă Existenţa regulilor contractuale la nivel naţional împiedică existenţa unei singure pieţe digitale
Definire Se doreşte introducerea unui instrument legislativ contractual până în 2012 pentru completarea Directivei privind drepturile consumatorilor
Acţiuni la nivelul UE Introducerea unui instrument legislativ contractual de către CE. Acest lucru va elimina barierele pieţelor interne.2010:

 • consultări cu publicul pe tema opţiunilor politicilor Legii Europene privind contractele (consultările sunt deschise până pe 31 ianuarie 2011)
 • stabilirea unui grup de experţi pentru studierea fezabilităţii realizării prietenos unei interfeţe prietenoase cu utilizatorii

2011:

 • realizarea unui studiu de impact pentru evaluarea diferitelor opţiuni politice posibile în vederea realizării scopului
Acţiuni la nivel naţional
 • Elaborarea studiului de fezabilitate asupra utilizării  unor interfeţe prietenoase cu utilizatorii
 • Elaborarea paşilor sau măsurilor care ar fi necesare implementării acestei interfeţe
 • Participarea la studiul de impact asupra opţiunilor politice posibil de urmat
 • Elaborarea actului normativ care completează Directiva privind drepturile consumatorilor şi impune utilizarea unei interfeţe prietenoase
 • Emiterea normelor/ordinelor necesare implementării actului normativ
 • Pregătirea personalului cu atribuţiuni din administraţia publică
 • Monitorizarea implementarii actului normativ precum şi a gradului de satisfacţie a utilizatorilor în eliminarea barierelor existente
Responsabili
 • Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Acţiunea 14. Explorarea posibilităţilor pentru Rezolvarea Alternativa a Disputelor

Problemă Impedimente în rezolvarea disputelor
Definire Explorarea posibilităţilor privind rezolvarea alternativă a disputelor privind comerţul online trans-frontalier, având în vedere adoptarea unei propuneri legislative până în anul 2011 şi propunerea unui sistem on-line pentru rezolvarea disputelor   la nivel European pentru tranzacţiile eComerţ până în 2012
Acţiuni la nivelul UE Să susţină  schemele curente ADR (Alternative Dispute Resolution). Există peste 750 de scheme ADR în statele din Uniunea Europeană2010:

 • consultaţii cu publicul şi părţile implicate în vederea îmbunătăţirii proceselor ADR la nivelul Uniunii Europene

2011:

 • lansează consultări publice pentru a determina modalităţi diferite de perfecţionare a proceselor ADR la nivelul UE şi pentru a adopta iniţiative legislative în domeniul proceselor ADR

2012:

 • se va propune, dacă este nevoie,un sistem online de rezolvare a disputelor la nivelul întregii Uniuni Europene pentru tranzacţiile eComerţ
Acţiuni la nivel naţional
 • Obţinerea concluziilor consultărilor publice asupra ADR şi însuşirea argumentaţiei fiecărei concluzii
 • Elaborarea unui set de întrebări şi consideraţii care să explice şi să structureze consultarea publică asupra perfecţionării proceselor ADR (ex. susţinute de o platformă online)
 • Lansarea consultărilor publice asupra perfecţionării proceselor ADR la nivelul UE27 şi publicarea setului de întrebări şi consideraţii
 • Pe baza recomandărilor primite, elaborarea initiaţivei legislative în domeniul proceselor ADR
 • Elaborarea normelor şi ordinelor care descriu implementarea tehnică a proceselor ADR, inclusiv a platformei online.
Responsabili
 • Ministerul Justiţiei
 • Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Acţiunea 15. Consultarea  părţilor interesate privind despăgubirile colective

Problemă Accesul consumatorilor din UE la despăgubiri colective
Definire Identificarea unei strategii coerente la nivel European privind despăgubirile colective, bazată pe discuţii cu părţile interesate
Acţiuni la nivelul UE Deşi există 14 state care permit consumatorilor să ceară despăgubiri colective, mecanismele existente diferă de la stat la stat. Această acţiune este corelată cu Acţiunea 14.2011:

 • lansează consultaţii publice online privind dezvoltarea unei strategii coerente a despăgubirilor colective
 • emite un raport al Comisiei privind concluziile consultărilor
Acţiuni la nivel naţional
 • Lansarea consultărilor publice asupra strategiilor fezabile de despăgubire colectivă
 • Elaborarea unui set de întrebări şi strategii alternative care pot fi luate în considerare (fără a se limita la ele) în vederea structurării consultării publice
 • Pe baza sugestiilor primite, normalizarea şi reformularea strategiilor cele mai fezabile (top 3 sau top5)
Responsabili
 • Ministerul Justiţiei
 • Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Acţiunea 16. Codul UE al drepturilor online

Problemă Lipsa încrederii utilizatorilor în domeniul cibernetic
Definire Emiterea unui cod UE al drepturilor online până în 2012 cu drepturile digitale ale utilizatorilor UE într-un model clar şi accesibil
Acţiuni la nivelul UE Dezvoltarea Pieţei Digitale Unice2010/2011:

 • lansarea, împreună cu părţile interesate, a unui forum pentru părţile interesate (grupuri de consumatori, sectorul TIC, etc.), în vederea posibilităţii creării unui asemenea cod

2012:

 • Lansarea noului Cod şi monitorizarea impactului generat de acesta
Acţiuni la nivel naţional
 • Lansarea forumului de discuţii pe site-ul ambelor ministere
 • Încurajarea exprimării opiniei şi contribuţiilor la crearea acestui cod
 • Elaborarea unui prim proiect şi publicarea lui spre consultare (ca punct de pornire)
 • Concluzionarea asupra realizării acestui cod precum şi a gradului de detaliu necesar în vederea implementării lui  în practică
 • Analiza propunerilor şi recomandărilor CE privind noul Cod
 • Elaborarea versiunii care va fi implementată şi publicată
 • Pregătirea personalului care va beneficia sau aplica prevederile codului
 • Monitorizarea impactului generat de acest cod
Responsabili
 • Ministerul Justiţiei
 • Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Acţiunea 17. Platforma beneficiarilor mărcilor înregistrate la nivelul UE

Problemă Mărcile online înregistrate au un impact bun, dar limitat. Sistemele de certificare naţionale pot fi bine definite în acel stat, dar nepromovate în afara graniţelor
Definire Crearea unei platforme a beneficiarilor mărcilor înregistrate la nivelul UE până în 2012, cu precădere a site-urilor web de tip retail
Acţiuni la nivelul UE Dezvoltarea sistemului de mărci înregistrare la nivelul UE pentru creşterea încrederii la nivelul întregii Uniunii Europene2011:

 • Realizarea unui studiu de impact pentru mărcile online înregistrate la nivelul UE

2012:

 • Crearea platformei beneficiarilor mărcilor înregistrate la nivelul UE
Acţiuni la nivel naţional
 • Participarea la studiul de impact
 • Consultarea cu toate organismele similare din UE27 asupra funcţionalităţilor necesare, a locaţiei unde va rula platforma, tipul de platformă (“off the shelf” sau dezvoltată la nivel UE) etc.
 • Implementarea proceselor şi activităţilor necesare operării în România a platformei
 • Pregătirea personalului implicat în utilizarea acestei platforme
 • Monitorizarea şi îmbunătăţirea proceselor şi platformei de gestionare a mărcilor înregistrate
Responsabili
 • Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Acţiunea 18. Armonizarea regimurilor de utilizare a numerotaţiei

Problemă Existenţa diferitelor reguli de utilizare a numerotaţiei la nivelul statelor membre împiedică introducerea rapidă a numerelor de telefon armonizate la nivel European
Definire Noi reguli pentru armonizarea numerotaţiei numerelor de telefon la nivel European până în 2012
Acţiuni la nivelul UE Uniunea Europeană poate contribui la armonizarea numerelor de telefon, lucru ce poate deschide noi oportunităţi pentru companiile din sectorul public şi privat din cadrul UE2011:

 • Desemnarea unei politici de continuare a armonizării numerelor de telefon la nivelul UE
 • Revizuirea eligibilităţii criteriilor pentru numărul 116
Acţiuni la nivel naţional
 • Alinierea la strategia UE privind numerotaţia numerelor de telefon
 • Monitorizarea stadiului de implementare precum şi a problemelor ridicate de piaţa  de comunicaţii electronice în acest sens
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • ANCOM

Acţiunea 19. Politica în domeniul planificării  spectrului

Problemă Incompatibilitatea dispozitivelor electronice pe teritoriul Uniunii Europene
Definire Coordonarea condiţiilor tehnice şi de reglementare aplicabile spectrului radio, şi unde este cazul armonizarea benzilor de frecven’e radio astfel încât utilizatorii să poată folosi aceleaşi echipamente electronice pe întreg teritoriul Uniunii Europene
Acţiuni la nivelul UE Armonizarea  utilizării spectrului de frecvenţe radiola nivelul UEComisia Europeană va lucra pentru armonizarea regulilor privind managementul spectrului de frecvenţe radio, management realizat la nivel naţional
Acţiuni la nivel naţional
 • Consultări cu toţi operatorii de comunicaţii electronice asupra eficacităţii politicii şi sistemului existent
 • Consultări cu autorităţile de reglementare UE27 şi elaborarea unui set de recomandări asupra utilizării unor benzide frecvenţe radio
 • Îmbunătăţirea sistemului actual şi elaborarea amendamentelor la politica existentă  pe baza concluziilor şi recomandărilor elaborate,
 • Emiterea reglementărilor care să amendeze politica şi sistemul actual
 • Monitorizarea stadiului de implementare precum şi a problemelor ridicate de piaţa de comunicaţii electronice în acest sens
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • ANCOM

Acţiunea 20. Analiza costului  pe piaţa comunicaţiilor electronice

Problemă Combaterea fragmentării pieţei la nivelul Uniunii Europene şi consolidarea Pieţei Digitale Unice privind comunicaţiile electronice
Definire Deschiderea unei investigaţii privind costurile non-Europene din domeniul comunicaţiilor electronice şi continuarea măsurilor pentru consolidarea beneficiilor oferite de către Piaţa Digitală Unică
Acţiuni la nivelul UE CE va evalua costurile socio-economice ale pieţei comunicaţiilor electronice non-EuropeneEvaluarea va sublinia beneficiile unei pieţe bine integratePe baza rezultatelor studiului Steps towards a truly internal market for electronic communications networks and services in the run-up to 2020La mijlocul anului 2012, Comisia va elibera un raport al Comunicaţiilor privind rezultatele consultaţiilor publice şi a măsurilor UE ce sunt necesare in vederea redeucerii costurilor din pieţele de comunicaţii electronice
Acţiuni la nivel naţional
 • Participarea la  studiul comandat de CE şi furnizarea informaţiilor legate de costurile socio-economice de pe piaţa românească determinate de interacţiunea cu pieţele  non-UE (dacă este cazul)
 • Elaborarea unui raport asupra potenţialelor bariere existente pe piaţa românească de comunicaţii electronice
 • Analiza comună cu BEREC pentru identificarea măsurilor necesare şi elaborarea planului de acţiune
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • ANCOM

Acţiunea 101. Roaming (Soluţii durabile pentru pachetele de voce şi date în roaming până în 2012)

Problemă Lipsa unei pieţe interne a serviciilor de telecomunicaţii evidenţiată de către diferenţele de preţ dintre serviciile locale de voce şi cele de roaming
Definire Existenţa unei singure pieţe pentru serviciile de telecomunicaţii. Se doreşte ca diferenţa dintre tarifele naţionale şi cele de roaming să se apropie de zero până în anul 2015
Acţiuni la nivelul UE -2011:

 • Comisia va analiza paşii necesari pentru crearea unei pieţe unice a serviciilor de telecomunicaţii şi se va asigura că beneficiile prezente nu vor fi pierdute

2012:

 • Comisia va căuta soluţii durabile pentru serviciile de voce, SMS şi date în roaming
Acţiuni la nivel naţional
 • Monitorizarea implementării Regulamentului (CE) NR. 717/2007 privind roaming-ul în reţelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunităţii şi de modificare a Directivei 2002/21/CE în România
 • Monitorizarea evoluţiei tarifelor de gros şi cu amănuntul pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii de date şi voce clienţilor serviciului de roaming, inclusiv a serviciilor SMS şiMMS.
 • Partciparea activă  la consultările organizate de Comisie pe această temă
 •   Participarea activă în grupurile de lucru BEREC care se ocupă de probelemele legae de roaming
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • ANCOM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>