Header

Pilonul 2 – Interoperabilitate şi Standarde

Bookmark and Share

Pilonul 2 – Interoperabilitate şi Standarde

Comisia a colaborat îndeaproape cu reprezentanţi la nivel înalt din statele membre la elaborarea unei Strategii europene de interoperabilitate privind serviciile publice europene. Pornind de la viziunea comună, aceasta stabileşte o abordare comună, coerentă privind interoperabilitatea şi  s-a ajuns la un acord ca, până în 2015, interoperabilitatea să încurajeze semnificativ furnizarea de servicii publice europene prin:

 • guvernanţă şi procese adecvate, în conformitate cu politicile şi obiectivele Uniunii Europene;
 • schimb securizat de informaţii prin intermediul unor iniţiative convenite de comun acord, coerente şi coordonate privind interoperabilitatea, între care completarea cadrului juridic, elaborarea cadrului de interoperabilitate, precum şi prin acorduri asupra standardelor şi normelor de interoperabilitate.

Strategia Europeană de Interoperabilitate (European Interoperability Strategy – EIS) oferă viziunea şi stabileşte priorităţi privind acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea interoperabilităţii, schimbului de informaţii şi cooperării transfrontaliere şi trans-sectoriale dintre administraţiile publice europene pentru furnizarea de servicii publice europene.

Strategia grupează viitoarele activităţi în materie de interoperabilitate în trei capitole:

 • schimbul securizat de informaţii;
 • arhitectura de interoperabilitate;
 • evaluarea implicaţiilor de natură TIC ale noilor propuneri legislative la nivelul UE.

România nu are o lege cadru pentru e-guvernare, cum este cazul altor ţări ale UE (ex. Austria), astfel că o serie de  aplicaţii de e-guvernare şi elemente de infrastructură necesare implementării acestora sunt puse în practică în baza unor acte normative specifice fiecărui sector, adoptate fie la nivel parlamentar, fie la nivel guvernamental.

În ceea ce priveşte interoperabilitatea, aceasta este menţionată ca cerinţă în Strategia „e-România”, aprobată prin HG 195/2010, document în care Obiectivul 5 îl reprezintă -Dezvoltarea interoperabilităţii sistemelor naţionale de guvernare electronică; Promovarea interoperabilităţii la nivel local, are ca direcţii de acţiune:

 • elaborarea şi implementarea cadrului de interoperabilitate pentru schimbul de date şi informaţii interinstituţional, indiferent de competenţa administrativă;
 • elaborarea cadrului de interoperabilitate conform normelor, recomandărilor sau cazurilor de bună practică specifice, din cadrul Uniunii Europene;
 • promovarea interoperabilităţii între instituţiile administraţiei publice, centrale şi locale.

Deşi nu a fost creat încă un Cadru Naţional pentru asigurarea  interoperabilităţii, există totuşi proiecte  ce au în vedere schimbul de date în format electronic, între diferite sisteme informatice ale instituţiilor administraţiei publice, bazat pe existenţa unor protocoale inter-instituţionale. Ca exemplu se poate menţiona: Declaraţia unică, numărul de urgenţă 112, implementarea Directivei INSPIRE, PCU etc.

Acţiunea 21. Promovarea legislaţiei privind interoperabilitatea în domeniul TIC

Problemă Caracterul insular al aplicaţiilor şi serviciilor care au drept suport tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, la nivelul UE
Definire În sprijinul revizuirii politicilor de standardizare a UE, se propun măsuri legale privind regulile de reformă a interoprabilităţii în domeniul TIC, pentru facilitarea implementării standardelor TIC în Europa
Acţiuni la nivelul UE Elaborarea standardelor europene pentru asigurarea interoperabilităţii

 • După consultări cu părţile implicate, CE va începe în 2011 procesele legislative privind revizuirea standardizării
 • În 2012, Comisia va oferi expertiză TIC unde va fi nevoie pentru implementarea pachetului legislativ
 • Va identifica şi executa acţiunile necesare pentru Cadrul Programului de Cercetare şi Inovare ce va permite accesul facil la proiectele de cercatare privind activităţile de standardizare
Acţiuni la nivel naţional
 • Participarea la grupurile de lucru la nivelul CE pentru revizuirea standardelor
 • Crearea Cadrului Naţional de Interoperabilitate – identificarea standardelor la nivel naţional în domeniul TIC
 • Implementarea la nivel naţional a pachetului legislativ privind revizuirea standardelor TIC
 • Elaborarea măsurilor necesare pentru promovarea proiectelor de cercetare privind activităţile de standardizare în domeniul interoperabilităţii
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Institutul de Cercetări în Informatică

Acţiunea 22. Promovarea normelor de stabilire a standardelor

Problemă Standardele curente nu reflectă pieţele curente
Definire Promovarea normelor esenţiale pentru susţinerea dreptului la proprietate intelectuală şi a condiţiilor de licenţiere în standardele normale până în anul 2012
Acţiuni la nivelul UE Armonizarea regulilor de standardizare, standarde ce diferă de la stat la stat. Comisia va lucra pentru  armonizarea acestor practici divergente şi va formula minimul de reguli ce vor trebui urmate în comun.CE va identifica principalele probleme privind procedurile de standardizare şi va propune un set de reguli până în anul 2012
Acţiuni la nivel naţional
 • Participarea la grupurile de lucru ale CE privind armonizarea standardelor şi realizarea setului de reguli
 • Implementarea la nivel naţional a regulilor de standardizare
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Institutul de Cercetări în Informatică
 • ASRO

Acţiunea 23. Îndrumare privind standardizarea în domeniile TIC şi achiziţii publice

Problemă Specificaţii variate pentru licitaţiile publice
Definire Emiterea unei comunicări până în 2011 în statele membre UE, pentru a se stabili un set de reguli privind legătura dintre achiziţiile publice şi standardizările TIC, care să poată susţine autorităţile publice în folosirea standardelor
Acţiuni la nivelul UE Comisia va stabili un set de reguli pentru o mai bună utilizare a standardelor TIC în licitaţiile publice2011:

 • Va iniţia un studiu European care va evalua practicile privind achiziţiile publice din UE
 • Derularea unei campanii de conştientizare privind standardizările şi achiziţiile publice, având în vedere partenerii importanţi

După finalizarea studiului se vor demara consultări cu publicul, privind posibile alternative identificate de către studiu. În urma rezultatelor consultărilor, se va pregăti o Comunicare a Comisiei pentru a demonstra legătura dintre standardizările TIC şi succesul achiziţiilor publice

Acţiuni la nivel naţional
 • Elaborarea unui studiu la nivel naţional privind practicile în achiziţiile publice
 • Participarea la grupul de lucru la nivel CE privind standardizările şi achiziţiile publice
 • Diseminarea la nivel naţional a informaţiilor rezultate din studiul pan-european
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Ministerul Finanţelor Publice
 • ANRMAP

Acţiunea 24. Adoptarea Strategiei de Interoperabilitate

Problemă Lipsa unui set bine definit de standarde
Definire Promovarea Interoperabilităţii prin adoptarea până în 2010 a Strategiei Europene de Interoperabilitae şi a Cadrului European de Interoperabilitate
Acţiuni la nivelul UE Dezvoltarea unei mai bune platforme de interoperabilitate între statele membre Uniunii Europene. În construirea şi dezvoltarea Strategiilor Naţionale de Interoperabilitate, statele membre pot opta pentru soluţii diferite faţă de a celorlalte state membre.Pentru promovarea Interoperabilităţii între administraţiile publice ale statelor membre UE, Comisia va adopta Strategia şi Cadrul European de Interoperabiltate.
Acţiuni la nivel naţional
 • Elaborarea Strategiei Naţionale de Interoperabilitate în strânsă corelare cu Strategia Europeană de Interoperabilitate
 • Elaborarea Cadrului Naţional de Interoperabilitate
 • Participare la grupurile de lucru ale CE privind interoperabilitatea
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Acţiunea 25. Analiza consecinţelor solicitării actorilor semnificativi de pe piaţă de a-şi procura licenţe

Problemă Companiile dominante din sectorul TIC ocupă un important sector al pieţii, astfel dacă produsele sau serviciile companiilor noi de pe piaţă nu sunt compatibile cu cele ale brandurilor licenţiate, utilizatorii sunt constrânşi să utilizeze doar gama respectivă de produse sau servicii.
Definire Examinarea fezabilităţii măsurilor ce pot îndruma actorii principali de pe piaţă să licenţieze informaţii privind interoperabilitatea.
Acţiuni la nivelul UE Companiile trebuie să ofere informaţii privind interoperabilitatea asociată produselor sau aplicaţiilor lor. Astfel companii noi pot dezvolta noi aplicaţii sau servicii compatibile cu cele oferite de producătorii dominanţi de pe piaţă.Comisia va analiza situaţia pieţei în cazul în care marii producători vor fi obligaţi legal să ofere informaţii privind interoperabilitatea produselor, şi dacă este cazul va elabora o Directivă sau o Comunicare a Comisiei până în 2012
Acţiuni la nivel naţional
 • Lansarea de consultări cu principalii factori interesaţi de pe piaţă privind interoperabilitatea aplicaţiilor
 • Participare la grupul de lucru privind interoperabilitatea produselor
 • Implementarea măsurilor necesare la nivel naţional pentru adoptarea cadrului legal definit de CE
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Acţiunea 26. Implementarea, de către Statele Membre, a cadrului european pentru interoperabilitate

Problemă Inexistenţa unei pieţe virtuale interne cauzată de probleme de interoperabilitate.
Definire Statele Membre ale Uniunii Europene trebuie să aplice Cadrul European de Interoperabilitate  la nivel naţional până în 2013
Acţiuni la nivelul UE Comisia va asista Statele Membre ale Uniunii Europene în alinierea Strategiilor şi Cadrelor Naţionale de Interoperabilitate cu cele Europene prin acţiuni de susţinere precum campanii de conştientizare şi schimb de informaţii cu privire la Cadrele Naţionale de Interoperabilitate.2011:

 • Prezentarea rezultatelor CIP ICT PSP , varaintele pilot la scară largă
 • Demararea unui studiu privind necesităţile şi costurile beneficiilor aduse de către serviciile transfrontaliere

2012:

Pe baza rezultatelor prezentate mai sus se va demara un nou  Program Pilot la Scară Largă în interiorul  CIP, ICT, PSP cu scopul de a dezvolta şi demonstra Interoperabilitatea la nivel European a sistemelor naţionale din sectorul public

Acţiuni la nivel naţional
 • Elaborarea Strategiei Naţionale de Interoperabilitate, alinierea cu Strategia Europeană de Interoperabilitate
 • Consultări publice cu principalii actori pentru definirea Cadrului Naţional de Interoperabilitate
 • Participare la grupul de lucru privind interoperabilitatea şi definirea serviciilor publice transfrontaliere
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Acţiunea 27. Punerea în aplicare, la nivelul Statelor  Membre, a declaraţiilor Malmö şi Granada

Problemă Absenţa standardelor comune
Definire Statele Membre vor trebui să pună în aplicare angajamentele privind interoperabilitatea şi standardele prevăzute în Declaraţia Malmo şi Granada până în 2013
Acţiuni la nivelul UE Sprijinirea statelor Membre în aplicarea standardelor prevăzute în cele două declaraţii. Această acţiune reprezintă o bază pentru pilonii din Angenda Digitală referitori la Interoperabilitate şi Standardizare.2011:

 • Comisia Europeană va stabili cadrul necesar pentru a oferi sprijin în selecţia standardelor şi specificaţiilor folosite de către statele membre până la sfârşitul lui 2011

2012:

Demararea unui Program Pilot la Scară Largă în cadrul CIP, ICT, PSP cu scopul de a dezvolta şi demonstra Interoperabilitatea la nivel European a sistemelor naţionale din sectorul public

Acţiuni la nivel naţional
 • Participare la Programul Pilot privind interoperabilitatea sistemelor naţionale din sectorul public
Responsabili
 • Ministe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>