Header

Pilonul 5 – Cercetare şi inovare

Bookmark and Share

Pilonul 5 – Cercetare şi inovare

Prin comparaţie cu principalii săi parteneri comerciali, cum ar fi SUA, cercetarea şi dezvoltarea în Uniunea Europeană, în sectorul TIC nu numai că reprezintă o proporţie mult mai mică din bugetul total de cercetare şi dezvoltare (17 % faţă de 29 %), dar şi în termeni absoluţi, reprezintă în jur de 40 % din bugetul alocat de SUA. Dat fiind că TIC reprezintă o proporţie semnificativă din valoarea adăugată totală în sectorul industrial european – prin comparaţie industria autovehiculelor asigură (25 %), sectorul aparatelor electrocasnice (41 %) sau sectorul sănătăţii şi medicinei (33 %) – lipsa investiţiilor în cercetarea şi dezvoltarea în sectorul TIC reprezintă o ameninţare la adresa întregului sector european al producţiei şi serviciilor. Decalajul în ceea ce priveşte investiţiile in zona de cercetare şi inovare TIC este asociat cu trei probleme majore:

 • Efortul public redus şi dispersat în materie de C&D; de exemplu, sectorul public al UE cheltuie mai puţin de 5,5 miliarde EUR pe an pentru cercetarea şi dezvoltarea în sectorul TIC, mult sub nivelul din economiile concurente.
 • Fragmentarea pieţei şi dispersia mijloacelor de finanţare pentru inovare reprezintă o frână pentru creşterea şi dezvoltarea afacerilor inovatoare din sectorul TIC, în special a IMM-urilor.
 • Europa este lentă în asimilarea inovaţiilor pe bază de TIC, în special în domeniile de interes public. În timp ce schimbările la nivelul societăţii reprezintă principalele motoare ale inovării, Europa apelează prea puţin la inovare şi la cercetare şi dezvoltare pentru a ameliora calitatea şi performanţele serviciilor sale publice.

Prin iniţiativele promovate  in colaborare cu MECTS-ANCS, MCSI are in vedere sustinerea corespunzatoare prin Planul national  de Cercetare-Dezvoltare si Inovare, precum si prin propriul Plan sectorial CD,  a principalelor direcţii de cercetare şi dezvoltare în domeniul TIC promovate atât la nivelul UE cat şi la nivel internaţional. Prin operaţionalizarea Centrului Naţional de Supercomputing se doreşte realizarea unui pol de cercetare şi inovare în care să fie incluse şi alte instituţii din Romania relevante direcţiei atat din mediul academic cat şi din mediul cercetării şi dezvoltării. Prin Planul Sectorial de Cercetare MCSI îşi fundamentează strategiile şi îşi urmăreşte realizarea obiectivelor în domeniul comunicaţiilor electronice Ca principale acţiuni cheie pentru domeniul TIC, dezvoltate in colaborare cu MECTS-ANCS,  putem enumera următoarele:

Dezvoltarea Strategiei Naţionale de Supercomputing şi Cloud-computing pe patru axe majore de cercetare şi inovare:

 • Utilizarea tehnologiilor de cloud-computing în cadrul administraţiei publice
 • Promovarea şi utilizarea tehnologiilor de calcul de înaltă performanţă în cadrul mediilor ce cercetare şi inovare, atat în instituţii publice cat şi în mediul privat
 • Dezvoltarea platformelor de e-learning cu ajutorul tehnologiilor de tip cloud-computing şi utilizarea masivă în cadrul universitar a calculului de înalta performanţă
 • Sprijinirea cercetării în domeniul securităţii serviciilor de tip cloud-computing şi inovarea în domeniul securităţii şi confidenţialităţii datelor prin utilizarea resurselor de tip calcul masiv paralel sau distribuit.

Realizarea strategiei de dezvoltare stabilită prin Planul Sectorial de Cercetare în domeniul Comunicaţiilor, cu obiectivele

 • Reţele de comunicaţii de bandă largă pentru accesul utilizatorilor la servicii de comunicaţii electronice
 • Servicii de radiodifuziune digitală de bandă largă
 • Creşterea securităţiii reţelelor de comunicaţii electronice
 • Introducerea şi dezvoltarea de servicii telematice pentru aplicaţii de interes public şi personal
 • Creşterea calităţii reţelelor şi serviciilor de bandă largă şi multimedia
 • Impactul noilor tehnici şi tehnologii asupra utilizării spectrului de frecvenţă radio

Promovarea tehnologiilor moderne şi implicit a inovării în cadrul IMM-urilor din domeniul TIC. Realizarea de conferinţe, seminarii, propuneri de proiecte bazate pe tehnologii de tip cloud-computing pentru IMM-uri

Sprijinirea companiilor mici şi mijlocii pentru aplicarea în cadrul proiectelor STREP ale FP (Framework Projects) precum şi a institutelor de cercetare sau universităţi ce doresc să aplice la astfel de apeluri de proiecte.

Acţiunea 50. Atragerea unor investiţii private mai mari pentru cercetare şi inovare în domeniul TIC

Problemă Nivelul scăzut de  investiţii private în C&D din domeniul TIC reprezintă o ameninţare pentru economia europeană
Definire Atragerea de noi investiţii prin folosirea strategică a parteneriatelor public-privat şi prin folosirea fondurilor structurale în vederea cercetării şi inovării. De asemenea se doreşte menţinerea creşterii bugetului TIC pentru C&D cu cel puţin 20% pe durata FP7
Acţiuni la nivelul UE Europa trebuie să stimuleze investiţiile private prin achiziţii precomerciale, parteneriate public-privat şi prin susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) din domeniul TIC, în vederea păstrării avantajului concurenţial în C & D.

 • Creşterea utilizării achiziţiilor precomerciale în vederea împărtăşirii riscurilor şi beneficiilor de proiectare, prototipuri şi testare de noi produse şi servicii cu furnizări, întărirea eforturilor şi crearea condiţiilor pentru o comercializare mai amplă .
 • Să menţină şi să încurajeze parteneriatele public-privat.
 • Să creeze condiţii atractive pentru cei care doresc să investească în IMM-urile europene şi să stimuleze resursele financiare necesare pentru sprijinirea dezvoltării IMM-urilor.
 • Să încurajeze utilizarea mai mare şi mai eficientă a fondurilor structurale / dezvoltare  regională pentru cercetare şi inovare în domeniul TIC
Acţiuni la nivel naţional
 • Clarificarea situatiei legislatiei nationale cu privire la PPP; Analiza posibilitatii incheierii PPP in domeniul TIC avand ca scop achizitia solutiilor inovative, prin prisma legislatiei existente
 • Consultari cu partenerii interesaţi din sectorul TIC (inclusiv jurişti si finanţisti) asupra aplicabilitătii şi modălitatilor de utilizare a achizitiilor precomerciale
 • Consultări regionale în vederea înţelegerii nevoilor de cercetare şi inovare precum si a stadiului actual
 • Elaborarea unei propuneri de pachet legislativ care să permită achiziţiile precomerciale, crearea cadrului şi condiţiiloratractive pentru investiţii in IMM-uri (chiar din ţări non-UE), şi facilităţi pentru IMM-urile implicate in consultanţă şi cercetare din sectorul TIC
 • Identificarea şi structurarea surselor de finanţare (naţionale si UE) pentru cercetarea in sectorul TIC. Simplificarea procedurilor de aplicare la fondurile structurale/dezvoltare pentru IMM-uri
 • Structurarea acestui ajutor pe priorităţile naţionale in domeniul cercetării şi inovării in sectorul TIC. Dezvoltarea de cât mai multe scheme de finanţare de tip poli de inovare sau cercertare
 • Realizarea unei  serii de conferinţe şi promovarea tehnologiilor de tip Cloud Computing la nivelul Romaniei. Realizarea de sesiuni de conferinţe şi laboratoare impreună cu reprezentanţi ai UE (in special reprezentanti ai programelor Framework Projects – FP7)
Responsabili
 • Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale
 • Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
 • Ministerul Finantelor

Acţiunea 51. Consolidarea coordonării şi punerii în comun a resurselor

Problemă Slaba coordonare a politicilor şi gruparea resurselor
Definire Consolidarea coordonării şi partajarea resurselor statelor membre şi a companiilor din domeniu, focusându-se în special pe parteneriatele Europene concentrate pe utilizator din punctul de vedere al cercetării şi inovării în domeniul TIC
Acţiuni la nivelul UE Pentru a pune în comun resursele la nivel european şi naţional

 • intensificarea dialogului, schimbului de experienţă, evitarea suprapunerii eforturilor şi stabilirea unor obiective şi priorităţi comune.
 • Sprijinirea diferitelor tipuri de parteneriate, fie ele promovate de industrie, ştiinţă sau conduse de către autorităţile publice, precum Parteneriatele Europene pentru Inovare, parteneriatele public-privat în domeniul cercetării, iniţiativele tehnologice comune, programe naţionale comune de cercetare, iniţiativa emblematică FET etc.
Acţiuni la nivel naţional
 • Realizarea de parteneriate cu centre de C&D din UE in special pe tehnologii avansate (supercomputing, nanotehnologii, reţele optice, etc). Organizarea de schimburi de experienţă cu agenţii de cercetare din alte ţări UE
 • Dezvoltarea activităţii realizate în cadrul Planului Sectorial de cercetare – dezvoltare a MCSI şi de promovare a rezultatelor obţinute
 • Promovarea PPP in domeniul TIC prin identificarea potentialelor parteneriate si implementarea  lor. Extinderea PPP la nivelul UE (prin sprijinirea partenerului privat) si lansarea de actiuni directe de catre acesta
 • Consultări cu părţile interesate asupra implicării de cercetători emigranţi in proiecte de cercetare pe teritoriul national, pe teme actuale de interes, si coordonarea proiectelor de cercetare de interes national. Îmbunătăţirea angrenării cercetătorilor autohtoni  şi atragerea de noi cercetători, în special tineri, pentru rezolvarea problemelor de cercetare
 • Fluidizare si simplificarea accesului la bugete şi  Institute / laboratoare de cercetare
 • Crearea si implementarea unui forum de informare a noilor proiecte de cercetare precum si anunturile de cautare a resurselor la nivel UE pentru cercetare în domeniul TIC
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • ANCS

Acţiunea 52. Propunerea măsurilor vizând accesul „simplu şi rapid”la fondurile de cercetare UE în domeniul TIC

Problemă Procedurile de finanţare pentru cercetare ale UE sunt percepute ca fiind prea complicate
Definire Începând cu 2011 se propune crearea unui se de măsuri pentru accesul rapid şi ”deschis” la fondurile pentru cercetare în domeniul TIC. Astfel aceste fonduri for fi mai atractive pentru IMM-uri  şi tinerii cercetători.
Acţiuni la nivelul UE Pentru a încuraja participarea celor mai bune organizaţii din domeniul cercetăriiPentru a îmbunătăţi calitatea iniţiativelor de finanţare :

 • Să facă obiectivele şi instrumentele mai clare
 • Să pună la dispoziţie norme coerente şi stabile pentru finanţarea UE în domeniul cercetării
 • Să se asigură că procedurile administrative sunt uşoare şi rapide (de la aplicare până la  raportul de audit)
Acţiuni la nivel naţional
 • Realizarea grupului de lucru interministerial compus din reprezentantii ministerelor implicate in finantarea IMM si in special a proiectelor TIC, inclusiv din cadrul organismelor intermediare.
 • Operationalizarea punctului de contact national al Romaniei in cadrul Framework Projects 7.
 • Realizarea unui grup de lucru la nivelul MCSI pentru promovarea si sustinerea activa de realizare de proiecte FP7 cu componenta IMM
 • Asigurarea de fonduri pentru realizarea obiectivelor conţinute în Planul Sectorial de Cercetare – Dezvoltare al MCSI
 • Consultare cu partenerii implicaţi in derularea finantarii UE pt cercetare si a reprezentantilor universitatilor, centrelor de cercetare si a finantatorilor privati din TIC asupra simplificarii procedurilor administrative si a procesului de finantare
 • Utilizarea forumului de informare a noilor proiecte de cercetare de la Actiunea 51 ca spatiu de dezbatere si consultare asupra simplificarii procedurilor administrative
 • Elaborarea amendamentelor la normele de finantare UE a proiectelor de cercetare si discutarea lor cu CE in vederea adoptarii lor
Responsabili
 • OIPSI, AMPOSCCE, ANCS
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Acţiunea 53. Sprijin financiar pentru infrastructurile comune de cercetare din domeniul TIC şi pentru grupurile (clusterele) inovatoare

Problemă Europa nu are suficiente infrastructuri pentru a sprijini inovarea
Definire Asigurarea sprijinului financiar suficient pentru grupurile inovatoare şi infrastructurile de cercetare din domeniul TIC
Acţiuni la nivelul UE Pentru a construi la nivelul Europei  infrastructuri care să sprijine inovareaPentru a aborda problemele menţionate mai sus, Comisia va întreprinde acţiuni în următoarele domenii:

 • infrastructuri de cercetare din domeniul TIC şi grupuri (clustere) inovatoare
 • Infrastructuri bazate pe TIC (e-infrastructuri); şi
 • Infrastructuri de cloud computing , punând un accent special pe administraţia publică şi ştiinţă;
Acţiuni la nivel naţional
 • Promovarea la nivel naţional a finanţărilor pentru proiecte de tip pol de inovare şi cercetare in special pentru structurile de poli TIC (proiectele de tip pol de inovarea pentru IMM si IM din cadrul axelor 1 si 2 ale POS CCE)
 • Consultare cu ANCS asupra strategiei in domeniul cercetării şi alinierea cu nevoile ce vor derivă din cadrul national de interoperabilitate
 • Asigurarea sprijinului financiar pentru desfăşurarea proiectelor de cercetare din domeniul TIC, pentru atingerea obiectivelor Agendei Digitale
 • Consultari cu partenerii interesaţi si identificarea zonelor de interes in care Romania s-ar putea implica (inclusiv clustere TIC) si construi infrastructuri care sprijină inovarea
 • Elaborarea unei propuneri de construire a unor astfel de infrastructuri, cu finantare UE,  care se pot transforma relativ usor in centre nationale de cercetarie-dezvoltare viitoare (ex cloud computing pt admin pubica)
 • Negociarea cu CE a propunerii de mai sus si elaborarea unui plan de actiuni
Responsabili
 • Ministerul Economiei prin AMPOSCCE
 • OI-ANCS
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Acţiunea 54. Elaborarea unei noi generaţii de aplicaţii şi servicii bazate pe internet

Problemă Ineficienţa procesului şi fragmentarea industriei UE slăbesc competitivitatea acesteia
Definire Cooperarea cu partenerii interesaţi în dezvoltarea unei noi generaţii de aplicaţii şi servicii bazate pe internet, incluzând serviciile multilingvistice
Acţiuni la nivelul UE Pentru a conveni asupra soluţiilor, standardelor şi platformelor comune2010 :

 • Comisia va consolida activităţile menite să reunească părţile interesate în jurul unor agende de cercetare comune, în domenii cum ar fi „Viitorul Internetului”, inclusiv „Internetul obiectelor”, noile sisteme şi tehnologii din domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiile cheie TIC.

2011 :

 • Comisia îşi ia angajamentul ca, împreună cu părţile interesate cu legătură în domeniul internetului, inclusiv IMM-uri, antreprenori, utilizatorii TIC şi ai industriei TIC să găsească o agendă comună pentru standarde şi platforme deschise
Acţiuni la nivel naţional
 • Elaborarea unui studiu privind  cerinţele, necesităţile tehnologice şi modalităţile de implementare şi exploatare a serviciilor bazate pe internet de noua generatie
 • Realizarea unui grup de lucru mixt privat-public moderat de catre MCSI in vederea realizarii strategiei nationale a serviciilor bazate pe internet de noua generatie. Grupul de lucru va contine obligatoriu reprezentanti ai MCSI, jucatori cheie pe piata TIC dar mai ales companii mici si mijlocii din industria TIC
 • Implicarea in dezvoltara strategiei nationale a serviciilor bazate pe internet a grupului de lucru FP7 inclusiv a punctului de contact national.
 • Consultari cu comunitatea ştiinţifica naţională, universitară şi privată asupra temelor de cercetare actuale şi viitoare asupra internetului, comunicaţiilor electronice, standardelor şi platformelor deschise cu utilitate pentru IMM-uri, utilizatori TIC si industria TIC
 • Identificarea zonelor de interes in care Romania s-ar putea implica şi finanţa proiecte de cercetare, inclusiv standarde şi platforme deschise
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • ANCS

Acţiunea 55. Statele membre trebuie să dubleze bugetul anual total pentru cercetarea şi dezvoltarea în domeniul TIC

Problemă Cheltuielile publice pentru cercetare-dezvoltare  în domeniul TIC sunt prea mici
Definire Statele membre sunt îndemnate ca până în 2020 să dubleze fondurile pentru cheltuielile publice privind activitatea de cercetare şi dezvoltare din domeniul TIC
Acţiuni la nivelul UE Pentru ca Europa să  rămână un lider în inovarea din domeniul TICExistă 3 direcţii principale de acţiune:

 • Creşterea gradului de utilizare a achiziţiilor precomerciale, prin sporirea gradului de conştientizare, clarificarea cadrului juridic şi schimbul de experienţă.
 • Creşterea gradului de utilizare a fondurilor structurale şi de dezvoltare regională pentru facilităţile de cercetare şi proiectele de dezvoltare TIC ale  produselor, serviciilor  şi aplicaţiilor TIC.
 • Sporirea investiţiilor naţionale în C&D, precum investiţiile, creditele fiscale, sprijinirea universităţilor, infrastructurilor, programelor naţionale de cercetare etc.
Acţiuni la nivel naţional
 • AMPOSCCE impreuna cu OIPSI si OIANCS sa dezvolte noi scheme de finantare pentru cercetare-dezvoltare in domeniul TIC
 • Includerea in Planul national CDI si in POSCEE – Axa prioritara 2, precum si in Planul sectorial MCSI, a unor noi directii de cercetare dedicate domeniului TIC, conforme cu tendintele curente de evolutie a domeniului pe plan international
 • Elaborarea unui buget marit de cercetare şi dezvoltare în domeniul TIC
 • Structurarea acestui buget pe surse interne, fonduri structurale si granturi FP7, negocierea unor credite fiscale cu MF si autoritatile locale,
 • Susţinerea Institutelor Naţionale de Cercetare din domeniul TIC, pentru realizarea obiectivelor Agendei Digitale
 • Stimularea furnizorilor de servicii şi produse TIC să investească in cercetare şi inovare pe teritoriul national (ex mutarea centrelor de inovare in Romania)
Responsabili
 • MECTS-ANCS
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri

Acţiunea 56. Statele membre trebuie să se implice în proiecte-pilot pe scară largă finanţate prin Programul de competitivitate şi inovare

Problemă Este necesară o acţiune mai proactivă pentru a integra TIC
Definire Statele membre sunt îndemnate să demareze programe pilot la scară largă pentru dezvoltarea şi testarea soluţiilor inovative şi interoperabile în domeniile de interes public
Acţiuni la nivelul UE
 • Pentru a asigura o absorbţie eficientă şi o bună  utilizarea de către întreprinderi, guverne şi cetăţenii a inovării în domeniul TIC. Aceste inovări pot ajuta la rezolvarea unora dintre principalele provocări ale societăţii noastre de la sănătate la îmbătrânire, schimbări climatice, educaţie şi eficienţa energetică.
 • Pentru a debloca oportunităţi de afaceri şi dezvoltarea pieţei prin favorizarea dezvoltării pieţelor de la nivelul UE.
 • Pentru a fabrica produse de calitate superioară şi pentru a concura mai bine la nivel global.

2010:

 • Lansarea de consultări cu privire la o viitoare finanţare pentru a stimula competitivitatea şi inovarea înUE

2011:

 • Programul de lucru 2011 al Programului de sprijin pentru politica în domeniul TIC în cadrul CIP
 • Propunere pentru următorul Program de competitivitate şi inovare
Acţiuni la nivel naţional
 • Implementare, finalizarea  şi diseminarea rezultatelor proiectelor CIP aflate in implementare
 • Atragerea de parteneri strategici atât publici cât şi privaţi pentru noi proiecte CIP la nivel national.
 • Intrarea in parteneriate la nivel UE pentru participarea in consortii internaţionale pentru proiecte finantate CIP
 • Consultări cu partenerii interesaţi din domeniul TIC (publici şi privaţi) şi identificarea concretă a proiectelor pilot in care s-ar putea implica Romania
 • Validarea acestei liste cu CE, in principal a obiectivelor şi scopului acestor proiecte, apoi agrearea mecanismului de finantare a acestor proiecte-pilot
 • Coordonarea la nivel national a proiectelor şi granturilor de cercetare pentru a răspunde priorităţilor naţionale în domeniul TIC
 • Popularizarea rezultatelor proiectelor-pilot in UE şi protejarea patentelor şi mărcilor obţinute (unde este cazul)
 • Elaborarea unui mecanism prin care rezultatele proiectelor-pilot şi a granturilor de cercetare sunt trecute in producţie
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>