Header

Pilonul 6 – Îmbunătăţirea competenţelor digitale

Bookmark and Share

Pilonul 6 – Îmbunătăţirea competenţelor digitale

Tot mai multe din activităţile zilnice se realizează online, de la depunerea candidaturii pentru un loc de muncă la plata impozitelor sau cumpărarea de bilete, utilizarea internetului a devenit o parte integrantă a vieţii cotidiene pentru mulţi europeni. Totuşi, 150 de milioane de europeni, adică aproximativ 30 %, nu au utilizat niciodată internetul. Aceştia spun adesea că nu au nevoie sau că este prea scump.Acest grup este în mare parte format din persoane cu vârste cuprinse între 65 şi 74 ani, persoane cu venituri scăzute, şomeri şi persoane cu un nivel de educaţie mai scăzut.În multe cazuri, această excluziune se datorează lipsei competenţelor asociate utilizării instrumentelor şi media digitale, ceea ce impietează nu numai asupra capacităţii de a învăţa, de a crea şi de a participa, ci şi asupra încrederii şi discernământului în utilizarea media digitale. Totodată, accesibilitatea şi practicabilitatea reprezintă probleme pentru persoanele cu dizabilităţi. Eliminarea decalajului digital îi poate ajuta pe membrii grupurilor sociale defavorizate să participe pe picior de egalitate la societatea digitală (inclusiv la serviciile de interes direct pentru aceştia, cum ar fi eLearning, eGovernment, eHealth) şi să găsească o soluţie pentru situaţia în care se află prin creşterea şanselor de a obţine un loc de muncă. Competenţa digitală reprezintă una dintre cele opt competenţe cheie care sunt esenţiale pentru orice persoană într-o societate bazată pe cunoaştere.Totodată, această competenţă este fundamentală pentru ca toată lumea să înţeleagă cum trebuie să îşi asigure securitatea în mediul online.În plus, pentru ca orizontala TIC să contribuie de o manieră eficace la creştere în Europa şi să reprezinte motorul creşterii competitivităţii şi productivităţii economiei europene, este nevoie de practicieni competenţi. Economia UE este afectată de o penurie de personal calificat în materie de TIC. Din acest motiv, este posibil ca, în Europa, 700 000 de locuri de muncă să nu poată fi ocupate până în 2015.Tot mai multe din activităţile zilnice se realizează online, de la depunerea candidaturii pentru un loc de muncă la plata impozitelor sau cumpărarea de bilete, utilizarea internetului a devenit o parte integrantă a vieţii cotidiene pentru mulţi europeni. Totuşi, 150 de milioane de europeni, adică aproximativ 30 %, nu au utilizat niciodată internetul.

Aceştia spun adesea că nu au nevoie sau că este prea scump. Acest grup este în mare parte format din persoane cu vârste cuprinse între 65 şi 74 ani, persoane cu venituri scăzute, şomeri şi persoane cu un nivel de educaţie mai scăzut.În multe cazuri, această excluziune se datorează lipsei competenţelor asociate utilizării instrumentelor şi media digitale, ceea ce impietează nu numai asupra capacităţii de a învăţa, de a crea şi de a participa, ci şi asupra încrederii şi discernământului în utilizarea media digitale.

Totodată, accesibilitatea şi practicabilitatea reprezintă probleme pentru persoanele cu dizabilităţi. Eliminarea decalajului digital îi poate ajuta pe membrii grupurilor sociale defavorizate să participe pe picior de egalitate la societatea digitală (inclusiv la serviciile de interes direct pentru aceştia, cum ar fi eLearning, eGovernment, eHealth) şi să găsească o soluţie pentru situaţia în care se află prin creşterea şanselor de a obţine un loc de muncă. Competenţa digitală reprezintă una dintre cele opt competenţe cheie care sunt esenţiale pentru orice persoană într-o societate bazată pe cunoaştere.

Totodată, această competenţă este fundamentală pentru ca toată lumea să înţeleagă cum trebuie să îşi asigure securitatea în mediul online.În plus, pentru ca orizontala TIC să contribuie de o manieră eficace la creştere în Europa şi să reprezinte motorul creşterii competitivităţii şi productivităţii economiei europene, este nevoie de practicieni competenţi. Economia UE este afectată de o penurie de personal calificat în materie de TIC. Din acest motiv, este posibil ca, în Europa, 700 000 de locuri de muncă să nu poată fi ocupate până în 2015.

Acţiunea 57. Propunerea dezvoltării competenţelor şi alfabetizării digitale ca prioritate în Regulamentul privind Fondul Social European

Problemă Lipsa competenţelor digitale, lipsa de încredere faţă de noile tehnologii, determină neparticiparea la posibilităţile oferite de societatea modernă (30% din populaţie la nivelul UE nu a folosit niciodată Internetul)
Definire Prioritizarea acţiunilor de alfabetizare şi dezvoltare a competenţelor digitale în cadrul Fondului Social European (2014-2020)
Acţiuni la nivelul UE Fondul social european are drept scop reducerea diferenţelor de prosperitate şi de nivel de trai între statele membre şi regiuni. Acesta urmăreşte promovarea ocupării forţei de muncă. Ţinând cont de faptul că TIC devine tot mai necesară pentru ocuparea forţei de muncă (90% din locurile de muncă în viitorul apropiat necesită competenţe în domeniul TIC de un anumit nivel), este nevoie ca , alfabetizarea digitală şi competenţele să fie bine reflectate în Fondul Social European pentru a face faţă noilor provocări apărute la nivel mondialFondul Social European (FSE) poate fi un instrument puternic pentru a îmbunătăţi alfabetizarea şi competenţele digitale pe întreg teritoriul UE într-un mod bine direcţionat. Comisia Europeană va propune ca sprijinirea alfabetizării şi a competenţelor digitale să devină o prioritate pentru noului ciclu FSE (2014-2020). Un nou proiect de regulament care stabileşte principiile FSE va fi propus de către Comisie în 2011.FSE sprijină adaptarea forţei de muncă la condiţiile economice în schimbare, sporind participarea pe piaţa muncii şi modernizând substanţial a administraţia publică
Acţiuni la nivel naţional Programele operaţionale FSE în România se focalizează pe două direcţii principale. Primul program operaţional se numeşte „Dezvoltarea resurselor umane” şi urmăreşte dezvoltarea capitalului uman din România. Al doilea program operaţional, „Dezvoltarea capacităţii administrative”, urmăreşte îmbunătăţirea infrastructurii de servicii şi de politici publice cu scopul de a atinge obiectivele programului operaţional „Dezvoltarea resurselor umane”.Dezvoltarea resurselor umane:

 • Axa prioritară 1: Educaţie şi formare
 • Axa prioritară 2: Corelarea între învăţarea pe tot parcursul vieţii şi piaţa muncii
 • Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
 • Axa prioritară 4: Modernizarea serviciului public de ocupare a forţei demuncă
 • Axa prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă
 • Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale
 • Axa prioritară 7: Asistenţă tehnică

Dezvoltarea capacităţii administrative

 • Axa prioritară 1: îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice
 • Axa prioritară 2: îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice cu accentul pus pe descentralizare
 • Axa prioritară 3: Asistenţă tehnică
Responsabili
 • Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional SectorialDezvoltarea Resurselor Umane
 • Autoritatea de Management pentru Programul OperationalDezvoltarea Capacitatii Administrative
 • Consiliul Naţional al Audiovizualului (responsabil, conform Legii Audiovizualului, de domeniul media literacy)
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Acţiunea 58. Elaborarea unui cadru pentru recunoaşterea competenţelor TIC

Problemă Lipsa unor practicieni competenţi în domeniul TIC şi a instrumentelor de evaluare a competenţelor
Definire Dezvoltarea (până în 2012) a instrumentelor necesare identificării şi recunoaşterii competenţelor utilizatorilor in domeniul TIC, în concordanţă cu EUROPASS şi Cadrul European al Calificărilor. De asemenea se doreşte dezvoltarea Cadrului panEuropean al Profesionalismuluiîn domeniul TIC pentru dezvoltarea competenţelor şi a mobilităţii utilizatorilor în domeniul TIC pe teritoriul Europei
Acţiuni la nivelul UE Recunoaşterea competenţelor practicienilor şi a utilizatorilor TIC, astfel încât angajatorii care au nevoie de competenţe şi alfabetizare digitală  să-i poată identifica cu uşurinţă. Pentru a fi pusă în aplicare această acţiune are nevoie de sprijinul statelor membre2011:

 • Emiterea unei Comunicări privind Competenţele Esenţiale, ce va acoperi şi competenţele digitale
 • Emiterea unei Comunicări privind Echitatea, Incluziunea Socială şi Pregătirea

2012:

 • Dezvoltarea instrumentelor de evaluare online a competenţelor TIC (e-skills), complementar faţă de EUROPASS
 • Propunerea unui Cadru European pentru Profesionalism in domeniul TIC bazat pe Cadrul European e-Competenţe dezvoltat de către Comitetul European de Standardizare (CEN)
Acţiuni la nivel naţional
 • Constituirea unui Punct de Coordonare Naţional care, în colaborare cu autorităţile naţionale în domeniu să sprijine procesul de armonizare a nivelurilor de calificare naţionale cu cele europene şi să elaboreze măsurile necesare pentru creşterea calităţii şi transparenţei metodologiilor utilizate în definirea nivelelor de calificare naţionale
 • Analiza Cadrului European al Calificarilor şi a cadrului naţional al calificărilor în domeniul TIC, pentru identificarea diferenţelor şi a acţiunilor necesare.
 • Dezvoltarea cadrului naţional al calificărilor în domeniul TIC în concordanţă cu Cadrul European al Calificărilor.
 • Adoptarea măsurilor necesare pentru ca toate certificatele de calificare şi documentele “EUROPASS” emise de autorităţile competente să cuprindă referire clară la Cadrul European al Calificărilor
 • Promovarea şi aplicarea principiilor europene de asigurare a calităţii în activitatea de instruire şi educaţie în domeniul cadrului national de calificare în domeniul TIC.
 • Participarea la grupurile de lucru pentru elaborarea Cadrului European pentru Profesionalism în domeniul TIC.
 • Implementarea recomandărilor Comisiei Europene de Standardizare referitoare la Cadrul European e-competenţe.
 • Dezvoltarea unor instrumente de evaluare on-line a competenţelor TIC prin corelarea rezultatelor proiectelor şi a programelor naţionale din acest domeniu în cadrul unei strategii naţionale de evaluare în mediul electronic a competenţelor TIC dobândite pe cale formală, informală şi non-formală.
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Acţiunea 59. Introducerea competenţelor şi educaţiei digitale ca prioritate în iniţiativa emblematică „Noi competenţe pentru noi locuri de muncă”

Problemă Schimbarea permanentă a pieţei muncii determină nevoia de noi competenţe.
Definire Prioritizarea competenţelor şi educaţiei digitale din cadrul programului Noi competenţe pentru noi locuri de munca, precum şi crearea unui consiliu sectorial privind competenţele TIC şi ocuparea forţei de muncă, cu caracter multilateral, cu participarea părţilor interesate, consacrat aspectelor legate de cerere şi ofertă
Acţiuni la nivelul UE O formare în domeniul TI este esenţială

 • Investiţiile în competenţele adecvate şi îmbunătăţirea nivelului de corelare a locurilor de muncă cu competenţele din UE prin anticiparea eficienta a tendinţelor viitoare [inclusiv lucrul la distanţă (tele-working)].
 • În 2011: Lansarea unui apel de propuneri pentru un consiliu sectorial cu caracter multilateral privind competenţele TIC şi ocuparea forţei de muncă pentru a facilita schimbul de bune practici între părţile interesate şi statele membre
Acţiuni la nivel naţional
 • Elaborarea în colaborare cu toate ministerele a analizei nevoilor de instruire corelate cu imperativele informatizării din fiecare sector;
 • Crearea cadrului de calificare profesională corelat cu competenţele TIC necesare sectoarelor economiei, care să uşureze derivarea programelor de instruire şi reconversie profesională şi  definirea şi standardizarea contentului necesar fiecărei calificări
 • Definirea politicii de acreditare a  centrelor şi programelor de instruire, a profesorilor pe diferite grade urmate de teste/evaluări pentru obţinerea acreditărilor TIC necesare şi a formatorilor
 • Pe baza cadrului naţional al calificărilor , dezvoltarea programelor de instruire de către companii specializate/IMM-uri pentru sectorul privat, si centrele  de excelenţă în formare şi instruire ale administraţiei publice/sau sectoriale. Toate programele se vor acredita de catre MCSI si MECTS.
 • Recunoasterea tele-workingului in Codul Muncii şi elaborarea normelor de implementare;
 • Consolidarea feedback-ului de la reprezentanţii industriei TIC şi de pe platforma pentru IMM-uri, şi publicarea periodică de către MCSI a tendinţelor sectorului TIC şi a derivării cererii de specialişti TIC din toate sectoarele de activitate. Comunicarea către MECTS, universităţi, şi unităţile de învăţământ preuniversitar a acestor cerinţe precum şi agrearea de comun acord a disciplinelor care vor crea competenţele solicitate pe piaţa muncii într-un orizont de 4-5 ani.
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Acţiunea 60. Promovarea unei participări mai semnificative a femeilor tinere şi a celor care revin în activitate în sectorul TIC

Problemă Femeile sunt slab reprezentate în domeniul TIC. Numărul tinerilor care studiază şi aleg o carieră în domeniul TIC este în scădere şi nu ţine pasul cu cererea tot mai mare. Femeile sunt slab reprezentate la toate nivelurile în domeniul TIC, în special în funcţiile de decizie
Definire Promovarea participării unui număr cât mai mare a femeilor tinere şi mature în domeniul TIC prin programe de instruire bazate pe internet, eLearning sau reţele sociale
Acţiuni la nivelul UE Nevoia atragerii femeilor în locurile de muncă din domeniul TIC în vederea egalizării oportunităţilor.2011:

 • Încurajarea companiilor TI în organizarea programelor de internship orientate în mod specific către femeile tinere, având ca şi continuare exerciţiul Ziua Umbrei destinat tinerilor pentru o mai bună înţelegere a meseriilor din domeniul TI

2012:

 • Lansarea platformei Web 2.0 pentru fete, platformă ce conţine pachete educaţionale având la bază instrumente precum bloguri, siteuri web de tip wiki, reţele sociale, clipuri video sau audio
 • Lansarea unui studiu longitudinal privind impactul exerciţiului de Umbră (Shadowing)
 • Colectarea datelor relevante privind femeile din domeniul TIC
 • Lansarea programelor de recalificare online pentru femei
Acţiuni la nivel naţional
 • Derularea proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin asigurarea de şanse egale pentru persoanele de sex feminin în urmarea unor calificări specifice domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”
 • Realizarea unei analize la nivel naţional privind implicarea femeilor în domeniul TIC
 • Organizarea de sesiuni de lucru impreună cu asociaţiile profesionale ale companiilor TIC pentru definirea şi organizarea de programe intership orientate către femei şi prezentarea datelor relevante privind implicarea femeilor în activităţile TIC la nivel naţional şi internaţional
 • Definirea unor programe  de recalificare on-line pentru femei
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,

Acţiunea 61. Elaborarea unui instrument online de educare a consumatorilor cu privire la noile tehnologii media

Problemă Impedimentele întâmpinate de către consumatori privind accesul la informaţii şi la exercitarea drepturilor în mediul digital în raport cu achiziţiile digitale.
Definire Dezvoltarea instrumentelor online pentru educarea consumatorilor privind noile tehnologii media (drepturile consumatorilor din mediul digital, eComerţ, protecţia datelor cu caracter personal, reţelele sociale). Aceste instrumente vor furniza informaţii personalizate şi materiale educaţionale pentru consumatori
Acţiuni la nivelul UE Conştientizarea noilor tehnologii media la nivelul UE, poate genera efecte colaterale, care stimulează  creşterea, ocuparea forţei de muncă şi inovarea în cadrul pieţei unice digitale2011:

 • Identificarea si evaluarea instrumentelor de educaţie existente la nivel european
 • Planificarea modalităţilor de implementare pentru instrumentele educaţionale online privind noile tehnologii media

2012:

 • Elaborarea şi publicarea Codului Drepturilor Online din Uniunea Europenă. Acest cod va conţine drepturile digitale existente ale utilizatorilor
Acţiuni la nivel naţional
 • Identificarea si evaluarea instrumentelor de educaţie utilizate în sistemul educaţional la nivel naţional privind noile tehnologii media
 • Introducerea obligativităţii implementării în licee şi facultăţi a sistemelor de gestiune a resurselor şi proceselor academice şi  de partajare a cunoştinţelor/eLearning
 • Fiecare universitate va implementa un sistem integrat de gestiune şi planificare a proceselor academice, conectat cu platforme eLearning, eLibrary proprietate a fiecărei facultăţi
 • Utilizarea pe scară largă a sistemelor informatice în instituţiile de învăţământ care să livreze conţinutul educaţional standard aprobat de Ministerul Educaţiei către clasele de elevi şi studenţi.
 • Elaborarea şi implementarea de programe finanţate cu fonduri UE pentru: cursuri post-universitare şi vocaţionale în vederea recalificării cetăţenilor către domeniul TIC; pentru programe educative, cărţi electronice, dicţionare, atlase, encicplopedii, nomenclatoare, trimiteri către alte surse de infomare agreate de Ministerul Educaţiei sau pentru digitalizarea suportului de curs, a referinţelor bibliografice aferente şi a altor materiale.
 • Elaborarea unui program de cursuri (clasice sau de la distanţă) de calificare a angajaţilor din administraţia publică în utilizarea serviciilor publice electronice
 • Participarea la grupul de lucru privind elaborarea Codului Drepturilor Online
 • Implementarea în legislaţia naţională a prevederilor Codului Drepturilor Online
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 • Consiliul Naţional al Audiovizualului (responsabil, conform Legii Audiovizualului, de domeniul educaţiei în domeniul media – media literacy)

Acţiunea 62. Propunerea unor indicatori la scara UE privind competenţele digitale şi educaţia în domeniul mass- media

Problemă Pericolul analfabetismului digital
Definire Propunerea unor indicatori la nivelul UE privind competenţele digitale şi  educaţia în domeniul mass-media
Acţiuni la nivelul UE Definirea indicatorilor este necesară pentru măsurarea competenţelor digitale. Pe baza acestori indicatori vom putea dezvolta programe viitoare ce vor garanta coeziune socială şi eIncluziune la nivelul Uniunii Europen2011:

 • Demararea unui studiu ”Studiu în Școli: TIC în Educaţie” pentru colectarea informaţiilor actualizate privind disponibilitatea şi utilizarea TIC în şcoli în scopuri educaţionale
 • Realizarea unui proiect de document privind indicatorii ce va fi dezbătut în cadrul unui workshop internaţional de către experţi la nivel înalt din domeniu

2012:

 • Publicarea documentului final în care sunt propuşi indicatorii privind competenţele digitale şi educaţia în domeniul mass-media
Acţiuni la nivel naţional
 • Elaborarea unui studiu la nivel naţional privind disponibilitatea şi utilizarea TIC în şcoli în scopuri educaţionale
 • Elaborarea condiţiilor tehnice pentru accesul la competenţe digitale în şcoli şi în alte instituţii de învăţământ şi educaţie
 • Participarea la workshop-ul organizat de CE privind indicatorii ce definesc competenţele digitale şi educaţia în domeniul mass- media
 • Elaborarea unui program de înfiinţare a grupurilor de lucru în vederea dezvoltării şi fixării cât mai timpurii a competenţelor TIC, prin atragerea şi selecţia copiilor şi adolescenţilor talentaţi în domeniul TIC
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 • Consiliul Naţional al Audiovizualului (responsabil, conform Legii Audiovizualului, de domeniul educaţiei în domeniul media – media literacy)
 • Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (conform HG 90 / 2010, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul elaborează împreună cu CNA Strategia în domeniul audiovizualului)

Acţiunea 63. Evaluarea sistematică a dispozţiilor privind accesibilitatea prin revizuirea legislaţiei

Problemă Impedimente întâlnite de către persoanele cu dizabilităţi în accesarea conţinutului electronic.
Definire Evaluarea sistematică a accesibilităţii şi revizuirea legislaţiei din Agenda Digitală (eComerţ, eIdentitate & eSemnătură) având în vedere Convenţia Naţiunilor Unite privind persoanele cu dizabilităţi
Acţiuni la nivelul UE Accesibilitatea reprezintă un drept fundamental pentru persoanele cu dizabilităţi. Acest lucru este declarat şi susţinut prin Convenţia Drepturilor Persoanelor cu Handicap, convenţie semnată de către toate statele membre UE.Noua legislaţie a UE va trebui să respecte termenii Convenţiei, Comisia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, iar Comisia va asigura respectarea Convenţiei pentru noile texte adoptate în Agenda Digitală
Acţiuni la nivel naţional
 • Efectuarea unei analize a dimensiunilor handicapului digital în societatea românească (ex organizarea grupurilor eşantion cu persoane din diverse medii, categorii de vârsta, pregatire, medii, grupuri etnice etc.), identificarea măsurilor de reducere a acestuia în conformitate cu recomandările UE, precum şi a mijloacelor TIC de implementare a acestor măsuri
 • Elaborarea unui program de training pentru persoanele care dispun de un calculator acasă dar sunt reticente în a-l utiliza
 • Elaborarea unui program de integrare a persoanelor cu dizabilităţi în societate prin reconversia profesională (utilizând platformele de învăţare de la distanţă sau cursurile clasice) şi a oportunităţilor de tele-working (în domeniul public sau privat)
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Acţiunea 64. Garantarea că site-urile web publice sunt total accesibile până în 2015

Problemă Inaccesibilitatea unor site-urir de internet din sectorul public
Definire Accesibilitatea totală a cetăţenilor la site-urile de internet din sectorul public (2015)
Acţiuni la nivelul UE Serviciile online ale administraţiei publice ar trebui să fie accesibile publicului larg. Barierele existente pentru unii cetăţeni în accesarea acestor servicii pot determina excluziunea socială.Studiile arată că 15% din populaţia cu dizabilităţi a Uniunii Europene este afectată de lipsa accesului la serviciile online a instituţiilor publice.Comisia efectuează un studiu de impact a potenţialilor investitori. Acest lucru va conduce în 2011 la propuneri privind modul în care accesibilitatea site-urilor din sectorul public va fi asigurată  în toate statele membre.
Acţiuni la nivel naţional
 • Definirea şi elaborarea standardelor tehnice şi de calitate pentru furnizarea serviciilor publice, prin utilizarea Internetului şi a tehnologiiilor TIC
 • Dezvoltarea unui serviciu public electronic „Observator e-guvernare”, pentru crearea unei bucle de reacţiedin partea societăţii, realizarea sistemului naţional de monitorizare şi raportare pentru societatea informaţională
 • Monitorizarea îndeplinirii de către autorităţile administraţiei publice a standardelor de calitate în furnizarea serviciilor publice şi de utilitate publică descentralizate
 • Dezvoltarea serviciilor de suport (help-desk/CRM) la nivel naţional pentru utilizatorii sistemelor de guvernare electronică furnizate de administraţia publică centrală
 • Elaborarea şi adoptarea standardelor de accesibilitate a serviciilor de guvernare electronică pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu la informaţia publică şi la serviciile publice electronice a tuturor categoriilor de utilizatori, inclusiv a celor cu dizabilităţi
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Acţiunea 65. Memorandum de înţelegere privind accesul digital pentru persoanele cu handicap

Problemă Numărul redus de materiale de lectură pentru persoanele cu dizabilităţi  vizuale
Definire Facilitarea Memorandumului de Înţelegere privind accesul digital pentru persoanele cu handicap în conformitate cu Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite
Acţiuni la nivelul UE Acces la materiale de lectură pentru persoanele cu dizabilităţi de citire,  indiferent de locul lor de reşedinţă în UE.  Reprezentanţi ai titularilor de drepturi  şi persoanelor cu handicap au semnat pe 14 Septembrie 2010 Memorandumul de înţelegere privind circulaţia trans-frontalieră a cărţilor accesibile persoanelor cu dizabilităţi vizuale2011:Comisia va sprijini şi încuraja părţile interesate să:

 • stabilească  procedurile de acreditare pentru elaborarea unei liste de intermediari de încredere în fiecare stat membru.
 • să creeze o bază de date online care să ofere o listă exhaustivă a tuturor cărţilor accesibile care sunt protejate sau nu de drepturi de autor din Europa.
Acţiuni la nivel naţional
 • Participare la grupul de lucru la nivelul CE pentru definirea procedurilor de acreditare a intermediarilor
 • Definirea criteriilor la nivel naţional pentru intermediarii de încredere
 • Formarea unui grup de lucrupentru  formularea strategiei şi a iniţiativelor necesare reducerii handicapului digital în societatea românească
 • Elaborarea unei baze de date on-line pentru cărţile accesibile în temeiul legislaţiei în vigoare referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe Acţiuni complementare cu acţiunea 64
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
 • Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
Acţiunea 66. Punerea în aplicare de către Statele Membre a unorpolitici pe termen lung privind competenţele şi educaţia digitală
Problemă 30% dintre europeni nu au beneficiat de o educaţie digitală. Aproximativ 150 milioane de europeni nu au folosit internetul.
Definire Statele membre vor trebui să implementeze, până în 2011, politici pe termen lung privind competenţele şi educaţia digitală şi să promoveze iniţiative relevante pentru IMM-uri şi grupuri defavorizate.
Acţiuni la nivelul UE Prin educaţia digitală aceste grupuri defavorizate vor avea puterea de a depăşi excluderea socială, vor putea contribui la creşterea economică şi vor putea participa pe deplin la economia şi societatea digitala.În mai multe acţiuni din cadrul Agendei digitale (57, 58 şi 59 şi 60) Comisia Europeană prezintă idei cu privire la promovarea şi stimularea educaţiei şi a competenţelor digitale. În cadrul acţiunii 66, statelor membre vor trebui să dezvolte politici şi acţiuni pentru stimularea dobândirii competenţelor digitale utilizând instrumente naţionale şi ale UE2011:

 • Elaborarea Cadrului pentru Competenţe digitale aferent Cadrului european al calificărilor
 • Crearea unei platforme a părţilor interesate cu character multilateral (DAE Big Idea 2)
 • Crearea unui consiliu sectorial privind competenţele TIC şi ocuparea locurilor de muncă, cu caracter multilateral, cu participarea părţilor interesate (multi -stakeholder) .
 • În cadrul Adunării privind Agenda Digitală se vor desfăşura ateliere privind educaţia şi competenţele digitale, competenţele TIC şi incluziunea.
 • În cadrul conferinţei Inovaţie şi e-Incluziune din Octombrie 2011 se vor aborda temele privind educaţia şi competenţele digitale şi competenţele TIC
 • În cadrul programelor CE de inovare , cercetare şi dezvoltare au fost lansate un număr de activităţi şi proiecte pilot care se referă la competenţele TIC şi e-Incluziune
 • Programul ”Platforma Europeană Împotriva Sărăciei şi Excluziunii Sociale” va promova competenţele TIC ca priorităţi pentru următorul FSE (Fondul Social European 2013-2020)
 • Competenţele TIC au fost considerate ca fiind o prioritate politică în cadrul EDA şi în cadrul programului ”Noi competenţe pentru noi pentru locuri de munca”

2012:

 • Elaborarea Cadrului pentru Competenţe Digitale pentru toate nivelurile de educaţie aferent Cadrului european al calificărilor şi Recomandării privind competenţele cheie pentru învăţarea continuă
Acţiuni la nivel naţional
 • Implementarea Cadrului Digital pentru Competenţe aferent Cadrului european al calificărilor
 • Participare la activităţile şi proiectele pilot pentru dezvoltarea şi diversificarea competenţelor TIC şi a e-Incluziunii
 • Organizare de workshopuri dedicate educaţiei digitale, competenţelor TIC şi incluziunii în cadrul Adunării privind Agenda Digitală
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Consiliul Naţional al Audiovizualului (responsabil, conform Legii Audiovizualului, de domeniul educaţiei în domeniul media – media literacy)
 • Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (conform HG 90 / 2010, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul elaborează împreună cu CNA Strategia în domeniul audiovizualului)

Acţiunea 67. Punerea în aplicare de către Statele Membre a dispoziţiilor privind handicapul din cadrul de reglementare a telecomunicaţiilor din Directiva privind serviciile media audiovizuale

Problemă Persoanele cu handicap se confruntă cu diverse probleme în accesarea internetului, numerelor de urgenţă şi televiziunii digitale. Aceste impedimente nu le permit să participe pe deplin la societatea informaţională.
Definire Punerea în aplicare a dispoziţiilor privind handicapul din cadrul de reglementare a telecomunicaţiilor şi din Directiva privind serviciile media audiovizuale
Acţiuni la nivelul UE Prevenirea decalajului digital. Îmbunătăţind accesibilitatea în domeniul TIC membrii grupurilor sociale dezavantajate vor putea participa, pe picior de egalitate, în societatea digitală.Legislaţia UE privind comunicaţiile electronice şi mass-media audiovizuală (Cadrul de reglementare a telecomunicaţiilor şi Directiva Serviciilor Media Audiovizuale), prevede drepturi egale pentru persoanele cu handicap din punctul de vedere al calităţii şi accesului. Statele membre trebuie să transpună aceste dispoziţii în legislaţia naţională.2011:

 • Statele membre vor trebui ca până pe 25 Mai 2011 să transpună pachetul revizuit privind comunicaţiile electronice  în legislaţia naţională. Comisia va monitoriza transpunerea.
 • Comisia va monitoriza şi sprijini implementarea Directivei AVMS şi va elabora un raport privind aplicarea Directivei până  în data de   19 Decembrie 2011.
 • Posibila organizare a unui eveniment pe tema “handicapul şi Agenda Digitală”

2012:

 • Posibila implementare la scară largă a activităţilor privind accesibilitatea serviciilor de urgenţă în unele state membre
 • Posibilă împuternicire a organizaţiilor europene de standardizare pentru serviciile de urgenţă şi televiziune digitală
Acţiuni la nivel naţional
 • Elaborarea unui studiu privind problematica utilizării sistemelor de comunicaţie şi informatice pentru asigurarea de drepturi egale pentru persoanele cu handicap din punctul de vedere al calităţii şi accesului.
 • Implementarea noilor prevederi din pachetului privind comunicaţiile electronice în legislaţia naţională.
 • Implementarea Directivei AVMS şi raportarea către CE.
 • Organizarea unui eveniment pe tema “handicapul şi Agenda Digitală” la nivel naţional
 • Implementare la nivel naţional a activităţilor privind accesibilitatea serviciilor de urgenţă
 • Implementarea planului de trecere la televiziunea digitală, atât vanzarea de licenţe furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice prin satelit dar şi prin modernizarea reţelei de staţii terestre
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Consiliul Naţional al Audiovizualului
 • Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (ambele instituţii sunt responsabile pentru transpunerea şi implementarea Directivei AVMS)

Acţiunea 68. Integrarea de către Statele Membre a învăţării digitale (eLearning) în politicile naţionale de modernizare a educaţiei şi formării profesionale

Problemă eLearning nu este suficient de prezentă în politicile naţionale privind educaţia şi formarea.
Definire Statele membre vor trebui să introducă eLearning în politicile naţionale pentru modernizarea educaţiei şi formării.
Acţiuni la nivelul UE Responsabilitatea pentru educaţie şi învăţare revine statelor membre. Cu toate acestea, trebuie să sprijine statele membre în eforturile lor de modernizare a sistemelor de educaţie şi formare profesională, printre altele, prin promovarea schimbului de bune practici şi prin sprijinirea studiilor şi cercetării în utilizarea eficientă a TIC pentru învăţare2011:

 • Reunirea experţilor şi a părţilor interesate pentru identificarea şi discutarea factorilor stimulatori şi inhibatori în acest proces  cunoaşterea experienţelor relevante şi a obstacolelor existente în adoptarea eLearning în statele membre.
 • Aplicarea proiectelor de cercetare şi a proiectelor pilot care descriu implementarea şi utilizarea resurselor eLearning şi a tehnologiilor în procesul de educaţie şi formare profesională
 • Sensibilizarea publicului privind beneficiile adoptării eLearning
Acţiuni la nivel naţional
 • Introducerea obligativităţii implementării în licee şi facultăţi a sistemelor de (i) gestiune a resurselor şi proceselor academice şi (ii) partajare a cunoştinţelor/eLearning
 • Fiecare universitate va implementa un sistem integrat de gestiune şi planificare a proceselor academice, având ca interfeţe platforme eLearning, eLibrary proprietate a fiecărei facultăţi
 • Dezvoltarea de  platforme care susţin toate testele naţionale (liceale, universitare, post-universitare) şi care conţin cerinţe şi măsuri de securitate cât mai severe pentru a evita accesele nedorite sau încercările de fraudare a rezultatelor
 • Elaborarea şi implementarea de programe finanţate cu fonduri UE pentru:
 • o cursuri post-universitare şi vocaţionale în vederea recalificării cetăţenilor către domeniul TIC
 • o programe educative, cărţi electronice, dicţionare, atlase, encicplopedii, nomenclatoare, trimiteri către alte surse de infomare agreate de Ministerul Educaţiei
 • o digitizarea suportului de curs, a referinţelor bibliografice aferente şi a altor materiale
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 • Consiliul Naţional al Audiovizualului (responsabil, conform Legii Audiovizualului, de domeniul educaţiei în domeniul media – media literacy)
 • Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (conform HG 90 / 2010, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul elaborează împreună cu CNA Strategia în domeniul audiovizualului)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>