Header

Pilonul 8 – Internaţional

Bookmark and Share

Pilonul 8 – Internaţional

Agenda digitală europeană are drept obiectiv să facă din Europa un centru al creşterii inteligente, sustenabile şi incluzive pe scena mondială. Fiecare din cei şapte piloni ai Agendei digitale are o dimensiune internaţională. În special, piaţa unică digitală are nevoie de o interfaţă externă deoarece progresul în multe dintre domeniile de politici se poate realiza numai la nivel internaţional. Interoperabilitatea şi standardele recunoscute la scară mondială pot contribui la promovarea unei inovări mai rapide prin reducerea riscurilor şi a costurilor legate de noile tehnologii.

De asemenea, soluţionarea ameninţărilor crescânde la adresa securităţii informatice necesită situarea în context internaţional. Totodată, soluţiile europene de reglementare bazate pe egalitatea de şanse, guvernare şi guvernanţă transparente, pe deschiderea pieţelor către concurenţă reprezintă o sursă de inspiraţie pentru alte regiuni ale lumii. În fine, este de asemenea important să se compare progresele înregistrate în Europa în cadrul Agendei digitale cu cele mai bune performanţe pe plan internaţional.

Astfel, dimensiunea internaţională a Agendei digitale este de o relevanţă crucială pentru finalizarea acţiunilor menţionate mai sus, în special datorită importanţei strategice a internetului. Europa trebuie să continue să joace rolul de lider, în conformitate cu Agenda de la Tunis, în promovarea unei guvernanţe a internetului cât mai deschise şi mai incluzive posibil. În prezent şi într-o măsură şi mai mare în viitor, internetul va îngloba o mare diversitate de sisteme şi aplicaţii care pătrund în toate aspectele vieţii personale, independent de geografie. Internetul reprezintă un instrument formidabil al libertăţii de expresie pe plan global.

Pentru a încuraja inovarea şi pe plan internaţional, Comisia va depune eforturi pentru crearea de condiţii favorabile în comerţul exterior pentru serviciile şi mărfurile digitale, în special prin dezvoltarea unui parteneriat puternic în vederea favorizării accesului la piaţă şi a posibilităţilor de investiţii prin reducerea barierelor tarifare şi netarifare la nivel mondial, precum şi în scopul îmbunătăţirii protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală şi al evitării denaturării pieţei.

Acordul privind tehnologia informaţiei (ITA) din 1997 a adus rezultate tangibile în promovarea adoptării tehnologiei informaţiei în Europa şi pe plan mondial. ITA necesită însă, în prezent, o actualizare astfel încât să se ia în considerare noile evoluţii, în special în ceea ce priveşte tehnologia şi convergenţa produselor.

MCSI îşi propune în această direcţie participarea la grupurile de lucru ale UE. Totodată se va monitoriza stadiul de implementare a acţiunilor prevăzute în Agenda Digitală 2020 şi în Planul de gurvernare electronice 2011-2015 şi se vor formula măsuri corective.

Acţiunea 97. Promovarea internaţionalizării guvernanţei internetului

Problemă Internetul nu poate fi reglementat la nivel naţional. Pentru multe dintre politicile publice  prezentate în Agenda Digitală, progresul poate fi realizat numai la nivel European.

 • Interoperabilitatea şi standardele recunoscute la nivel global pot contribui la promovarea inovării  prin diminuarea riscurilor şi costurilor noilor tehnologii
 • Abordarea riscurilor aferente securităţii cibernetice trebuie făcută într-un context European
 • Trecerea la IPv6 reprezintă o prioritate
Definire Promovarea internaţionalizării guvernanţei internetului şi a cooperării globale pentru menţinerea stabilităţii internetului
Acţiuni la nivelul UE Cooperarea internaţională este esenţială pentru ca internetul să rămână o infrastructură globală

 • Europa trebuie să reprezinte un punct de convergenţă a guvernării deschise şi inclusive a internetului
 • Promovarea soluţiilor Europene de reglementare ce au la bază egalitatea oportunităţilor, guvernare şî guvernanţă transparentă  şi  pieţe deschise competiţiei

2011:

 • Se lucrează la internaţionalizarea guvernanţei internetului, în special, a funcţiilor IANA.
 • Se va adopta o comunicare care conţine principiile pentru rezilienţa şi stabilitatea internetului la nivel european şi global.
 • Se poartă discuţii privind guvernanţa „internetului obiectelor” (IO)
Acţiuni la nivel naţional
 • Participarea la grupurile de lucru la nivelul CE privind internaţionalizarea guvernanţei internetului
 • Implementarea la nivel naţional a recomandărilor CE
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Acţiunea 98. Sprijinirea Forumului privind Guvernanţa internetului

Problemă
Definire Sprijinirea existenţei Forumului privind Guvernanţa Internetului (IGF) şi după anul 2010.Forumul privind Guvernanţa Internetului este un forum care include toate părţile interesate în problema guvernanţei internetului, creat de către Secretarul General al Naţiunilor Unite în 2006. Principalele teme de discuţie ale Forumului sunt securitatea, diversitatea, accesibilitatea şi deschiderea.
Acţiuni la nivelul UE 2011:

 • Se are în vedere pregătirea unei decizii a Comisiei de a continua finanţarea pentru Forumul privind guvernanţa internetului.
 • Se are în vedere organizarea  unei sesiuni pe un subiect de actualitate la viitorul Forum privind guvernanţa internetului
Acţiuni la nivel naţional
 • Participarea la lucrările Forumului privind Guvernanţa Internetului
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Acţiunea 99. Îmbunătăţirea condiţiilor de comerţ internaţional, inclusiv în ceea ce priveşte drepturile de proprietate intelectuală

Problemă Barierele ce stau în calea comerţului sunt în schimbare permanentă. Restricţiile de natură legislativă au căpătat importanţă în faţa restricţiilor cantitative sau tarifare.
Definire Colaborarea cu state terţe în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de realizare a comerţului internaţional cu produse şi servicii digitale, inclusiv în ceea ce priveşte  drepturile de proprietate  intelectuală
Acţiuni la nivelul UE Este necesară crearea unui mediu pozitiv pentru companiile Europene care furnizează servicii către state terţe şi facilitarea exporturilor. În acest sens Uniunea Europeană va sprijini reformele privind politicile şi reglementările din aceste state.Interesele comerciale în domeniul Societăţii Informaţionale Europene trebuie definite şi dezvoltate prin acorduri bilaterale, regionale sau multilaterale.2011:

 • Clarificarea priorităţilor şi obiectivelor unei strategii internaţionale
 • Continuarea eforturilor privind negocierile menţionate mai sus
Acţiuni la nivel naţional
 • Participarea la grupurile de lucru la nivelul CE privind reglementările în domeniul produselor şi serviciilor digitale
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Acţiunea 100. Obţinerea unui mandat pentru actualizarea ITA

Problemă Acordurile internaţionale rămân în urmă faţă de evoluţia tehnologică.
Definire Obiectivul Agendei Digitale este de obţinere a unui mandat de actualizare a acordurilor internaţionale în conformitate cu progresul tehnologic
Acţiuni la nivelul UE UE poate ajuta la creşterea exporturilor internaţionale cu produse TIPână la sfârşitul anului 2011:

 • deschiderea de negocieri pe tema ITAîn cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (Comisia a fost mandatată de către Consiliului în acest sens)

Obiectivele:

 • eliminarea barierelor tarifare nejustificate privind comercializarea de produse IT şi prevenirea instaurării de noi bariere
 • actualizareai  periodică a acordului în vederea corelării cu dezvoltarea şi convergenţai tehnologiei
 • Includerea producătorilor importanţi de produse TI aflaţi în afara ITA
Acţiuni la nivel naţional
 • Implementarea recomandărilor CE
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale


Guvernanţă
Elemente principale   Agenda Digitala 2020 porneste de la modelul ilustrat in figura de mai jos:Din examinarea ciclului din fig. 1 rezultă că succesul Agendei 2020 depinde in mare măsură de:(i)                  asigurarea adoptării si  implementării rapide a măsurilor menţionate in Agenda 2020 prezentate in capitolele anterioare(ii)                o viziune si o hotărâre comună pentru realizarea acestei etape cruciale pentru Europa.
Cilcul guvernanţei Agendei Digitale Succesul Agendei digitale necesită executarea cu minuţiozitate a acţiunilor cuprinzătoare prevăzute în conformitate cu structura de guvernanţă Europa 2020, aşa cum se arată în figura următoare:Atenţie figură: Tablou de bord trebuie înlocuit cu raport
Structura de organizare Instituirea unui mecanism de coordonare internă la nivelul CE – a cărui forţă motrice o va constitui un grup de comisari a cărui sarcină va fi aceea de a asigura coordonarea eficace între diferitele politici, cu referire în special la acţiunile de natură legislativă propuse în cadrul Agendei digitale.Cooperarea strânsă cu statele membre, Parlamentul European şi cu toate părţile interesate în special prin:

 • Crearea unui grup la nivel înalt pentru colaborarea cu statele membre;
 • Instituirea unui dialog periodic cu reprezentanţi ai parlamentelor europene;
 • Crearea unor platforme de acţiune pentru fiecare dintre cele şapte domenii de acţiune cu participarea unei selecţii largi de părţi interesate.
Monitorizare şi control Evaluarea progreselor privind Agenda digitală prin publicarea anuală, în luna mai, a unui raport care include:

 • Evoluţiile socio-economice bazate pe indicatorii cheie de performanţă, selectaţi pe baza relevanţei lor pentru principalele domenii de politici (anexa 2);
 • Actualizarea progreselor înregistrate în toate acţiunile de politici prevăzute de Agenda digitală.

Organizarea unei dezbateri largi cu părţile interesate cu privire la progresele marcate în rapoartele  Agendei digitale sub forma unei întruniri privind Agenda digitală, desfăşurată anual în luna iunie, care să reunească statele membre, instituţiile UE, reprezentanţii cetăţenilor şi ai industriei pentru a evalua progresele şi provocările emergente. Prima întrunire privind Agenda digitală s-a desfăşurat în prima jumătate a anului 2011.

Comisia prezintă raportul asupra rezultatelor acestor activităţi în raportul său anual către Consiliul European în conformitate cu structura de guvernanţă Europa 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>